دانلود پایان نامه مهندسی شیمی - صفحه 3 از 13 - ویکی پیپر

بررسي و تحليل پيامد حادثه انتشار آمونياك از مخازن آمونياك

10000 تومان
دانلود

اندازه گيري ضريب نفوذ گازهاي CH4, CO2, N2 در هيدروكربن هاي نفتي

10000 تومان
دانلود

بررسي انتشار گاز كلر در حوادث

10000 تومان
دانلود

بررسي ضريب نفوذ گازها در نفت خام

10000 تومان
دانلود

ساخت مدل آزمايشگاهي و مدل سازي ديناميك سيالات محاسباتي اختلاط

10000 تومان
دانلود

توليد الياف نانو از سلولز ميكروبي

10000 تومان
دانلود

مدلسازي كاهش فعاليت كاتاليست Pt-Sn/Al2O3 فرايند هيدروژناسيون

10000 تومان
دانلود

مدلسازي راكتور اختلاط كامل لجن فعال(CMAS)

10000 تومان
دانلود

مدلسازي هيدروژناسيون روغن هاي نباتي در جهت كاهش ايزومر ترانس

10000 تومان
دانلود

مدلسازي رياضي راكتورهاي شعاعي جهت توليد استايرين

10000 تومان
دانلود

مدلسازي سينتيكي واكنش هاي فرايند visbreakings

10000 تومان
دانلود

مدلسازي سينتيكي واكنش هاي فرايند ISOMAX

10000 تومان
دانلود

مدلسازي و شبيه سازي فرآيند جذب سطحي در مركاپتان زدايي از گاز طبيعي

10000 تومان
دانلود

طراحي و شبيه سازي مخلوط كن هاي استاتيكي

10000 تومان
دانلود

توسعه و تدوين الگوريتم هاي طراحي مبدلهاي حرارتي فشرده پليت-فين

10000 تومان
دانلود

بررسي تاثير رسوب گذاري در اصلاح شبكه مبدل هاي حرارتي

10000 تومان
دانلود

مدلسازي و شبيه سازي شكست اسفالتين با مدل سينتيكي تكه اي

10000 تومان
دانلود

مدلسازي استخراج از دانه هاي گياهي

10000 تومان
دانلود

مدلسازي و شبيه سازي راكتور واكنش زوج شدن اكسيداسيوني متان

10000 تومان
دانلود

مدلسازي اسمز معكوس

10000 تومان
دانلود
صفحه اینستاگرام ویکی پیپر
جست و جوی عنوان پایان نامه
لطفا رشته خود را انتخاب كنيد
0