دانلود پایان نامه مهندسی شیمی - صفحه 2 از 13 - ویکی پیپر

كريستاليزاسيون اسيد فسفريك بوسيله سرمايش مستقيم

10000 تومان
دانلود

پارامتر هاي موثر بر طراحي بيوراكتور حذف آمونياك

10000 تومان
دانلود

طراحي بخش سرد واحد الفين براي توالي هاي مختلف برج ها

10000 تومان
دانلود

شبيه سازي و بهينه سازي راكتورهاي شكست حرارتي پتروشيمي آبادان

10000 تومان
دانلود

مدلسازي سينتيكي فرايندهايvisbreaking

10000 تومان
دانلود

مدلسازي رياضي گازشوي بيولوژيكي

10000 تومان
دانلود

ارائه يك الگوي بهينه براي توليد حلال هاي ويژه

10000 تومان
دانلود

بررسي كيفي علل ترك در سيلر درزگيرهاي مصرفي در خودرو سازي ها

10000 تومان
دانلود

حذف فتوكاليستي آمونياك از پسابهاي صنعتي به وسيله نانو ذراتTiO2

10000 تومان
دانلود

تجزيه آمونياك از پساب و آب به روش فتوكاليستي

10000 تومان
دانلود

جداسازي نيتروژن از گاز طبيعي

10000 تومان
دانلود

مدلسازي انتشار گاز كلر در تاسيسات تصفيه خانه ها

10000 تومان
دانلود

شبيه سازي و بهينه سازي راكتور توليد بنزين از پلي اتيلن سنگين

10000 تومان
دانلود

بررسي واكنش در شرايط اضطراري در مجتمع هاي پتروشيمي

10000 تومان
دانلود

مطالعه مخاطرات واحد هاي اوره و آمونياك

10000 تومان
دانلود

تجزيه و تحليل اثرات و عواقب حوادث نامطلوب (آناليز پيامد)

10000 تومان
دانلود

آناليز ريسك پذيري مخازن گازهاي سمي در مجتمع پتروشيمي شيراز

10000 تومان
دانلود

ارائه مدلي براي مديريت HSE

10000 تومان
دانلود

ارزيابي و ارتقاي قابليت اطمينان و در دسترس بودن يك واحد صنعتي

10000 تومان
دانلود

بررسي آناليز پيامد تانك آمونياك پتروشيمي كرمانشاه

10000 تومان
دانلود
صفحه اینستاگرام ویکی پیپر
جست و جوی عنوان پایان نامه
لطفا رشته خود را انتخاب كنيد
0