قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 166 بار
 • دسته بندی : ,
 • امتیاز کاربران :

مقایسه سیستم‌های مختلف انتقال بار در پل‌ها در مقابل بارهای زلزله وارد بر یک پل دو دهانه بتنی

پلها به عنوان عناصر کلیدی مسیرهای ارتباطی و بزرگراهها درون شهری و برون شهری تلقی میشوند و به علت ظرافت ساختار سیستم‌های سازه‌ای و اجرای پر هزینه آنها هستند نسبت به سایر عناصر راه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند در طراحی پلها، دهانه‌های کوتاه و متوسط بتن آرمه و فولادی براساس آیین نامه‌های طراحی (نشریه ۳۹۵ برای طراحی پلهای فلزی و نشریه ۳۸۹برای پلهای بتن آرمه) برای عبور گاه چهار سیستم سازه‌ای (یک عنصری، دو عنصری، سه عنصری و چهار عنصری) در نظر میگیرند که این عبور گاهها با اتصالات ثابت(مفصلی) و انبساطی(غلتکی)با پایه‌های پل ارتباط برقرار می‌کنند که میتوان از ضعف بزرگ این نوع تکیه گاهاً با توجه به بارهامخصوصا’ بارهای غالب زلزله نام برد که برای غلبه پیدا کردن بر این ضعف طراحی از تکیه گاه گیردار میشود برای اتصال بین عبور گاهها و پایه‌های پل استفاده نمود که در این پایان نامه یک پل دو دهانه بتن آرمه در نظر گرفت سپس برای انواع تکیه گاهها (مفصلی،غلتکی و گیردار ) برای سه سیستم سازه‌ای (یک عنصری،دو عنصری و سه عنصری) مدل نموده و بارهای قابل تحمل را مخصوصا’ بارزلزله وارد نمود سپس از نتایج آن در کارهای عملی ( پلهای ارتباطی در سطح درون شهر و برون شهرها ) مورد استفاده قرار داد در آيين نامه هاي طراحي پلهاي بتني ايران (نشريه ۳۸۹)طراحي دو نوع تكيه گاه (مفصلي – غلتكي) ديده ميشود و لازم است تكيه گاهها در مقابل واكنشهاي تكيه گاهي مقاومت نموده و در ضمن هيچ گونه ممانعتي در مقابل تغيير مكانها و دورانهاي طولي پل ايجاد ننمايد.

زيرا هرگونه ممانعت در مقابل چرخش و تغيير مكان باعث ايجاد نيروها و لنگر هاي داخلي در عبور گاه و پايه پل خواهد شد كه ميتوان يكي از ضعفهاي اينگونه تكيه گاهها دانست همچنين يكي ديگر از ضعفها كه بحث اصلي اين تحقيق ميباشد مقابله با نيروهاي فاجعه آميز زلزله در ايران ميباشد كه ميتوان از لغزش شاهتيرها عبور گاه در روي پايه هاي پل در اين تكيه گاهها نام برد ضمنا’ با عنايت به اينكه نيروهاي زلزله در سه جهت (دو جهت افقي ويك جهت عمودي) بر سازه هاي احداث شده وارد ميگردد و بدليل وارد شدن اين نيروها آنهم در سه جهت برپلهاي بتن آرمه با تكيه گاههاي اشاره شده را ضعف بزرگي بر عملكرد لرزه اي اينگونه پلها دانست لذا برخود واجب دانستيم سيستمهاي مختلف انتقال بار مخصوصا’ بارهاي لرزه اي در پلهاي بتن آرمه را مدل نماييم سپس بتوان از نتايج استخراج شده در جهت بهسازي لرزه اي پلها استفاده بهينه نمود انجام اين تحقيق ميتواند تصوير كلي از وضعيت آسبب پذيري اينگونه پلها (مفصلي- غلتكي)كه در گذشته و حال در كشور احداث شده اند ارائه نماييم و احداث پلها با تكيه گاهاي گيردار بدليل عملكرد بهتر لرزه اي و اقتصادي راپيشنهاد ميدهيم.

فصل اول «مطالعه انواع پلها و سيستمهاي انتقال‌بار در آنها »

۱-۱ مقدمه

۱-۲ تاریخچه پل

۱-۲-۱ تعریف پل

۱-۲-۲ پل و نخستین نمونه‌های آن

۱-۲-۳ قدیمی ترین پل جهان در دزفول

۱-۲-۴- طبقه بندی پلها

۱-۲-۵- انواع پلها

۱-۳-  عبورگاه

۱-۳-۱-مقدمه

۱-۴-  فرم های سازه ای

۱-۴-۱- عبورگاه‌هاي تيري

۱-۴-۲- عبورگاه‌هاي شبكه‌اي

۱-۴-۳- عبورگاه‌هاي صفحه‌اي يا دال

۱-۴-۴- عبورگاه‌هاي دال و تير

۱-۴-۵- عبورگاه‌هاي مجوف (توخالي)

۱-۵ تحليل تيرهاي ممتد

۱-۵-۱- مقدمه

۱-۵-۲- انواع سازه ها

۱-۶- عبور‌گاه‌هاي صفحه‌اي – تحليل شبكه

۱-۶-۱- مقدمه

۱-۶-۲- انواع سازه ها

۱-۷- عبورگاه‌هاي دال و تير – تحليل شبكه

۱-۷-۱- مقدمه

۱-۷-۲- انواع سازه ها

۱-۷-۳- عملكرد سازه اي

۱-۸- عبور‌گاه‌هاي مجوف، تحليل شبكه «انعطاف پذير برشي»

۱-۸-۱- مقدمه

۱-۸-۲- انواع سازه‌اي

۱-۸-۳- حصيري شبكه

۱-۸-۴- فرمهاي عملكرد سازه اي

۱-۸-۴-۱- خمش طولي

۱-۹- عبور‌گاه‌هاي پل كليد پرشي

۱-۹-۱- مقدمه

۱-۹-۲- عملكرد سازه‌اي

فصل دوم «گردآوري تحقيقات در مورد اثر زلزله در پلها »

۲-۱- مقدمه

۲-۲- بررسی اثر مؤلفه قائم زلزله و انعطاف‌پذیری پی در آسیب‌پذیری پل‌های بتنی

۲-۳- بررسی اثر طول نشیمنگاهها در طراحی لرزه‌ای پلها:

۲-۴- طراحي و مقاوم سازي پلها:

۲-۵- معرفی مدل پل

۲-۶- شرح تجهیزات مستهلك كننده انرژی

۲-۷- مشخصات زلزله‌های ورودی

۲-۸- ارزیابی آسیب پذیری

۲-۹- نتایج حاصل از افزودن میراگر فلزی جاری شونده:

۲-۱۰- نتایج حاصل از افزودن میراگر ویسكوز:

۲-۱۱- نتایج حاصل از افزودن جداساز سربی- لاستیكی

۲-۱۲- جمع بندی و نتیجه گیری كلی

۲-۱۳- مقايسه عملكرد نئوپرن با جداگر لرزه اي LRB

۲-۱۴-انواع خرابیها

فصل سوم «بررسي بارگذاري ترافيكي و لرزه‌اي پلها»

۳-۱ آیین نامه ایران

۳-۱-۱ بارگذاری پلها

۳-۱-۱-۱ مقدمه

۳-۱-۱-۲ بارگذاری پلها بر اساس ضوابط آیین نامه‌ی ایران

۳-۱-۲- اثرات ضربه (ضریب بار)

۳-۱-۳- اثر ترمز

۳-۱-۴- نیروی گریز از مرکز

۳-۱-۵- بارهای پیاده رو

۳-۱-۶- بار باد

۳-۱-۷- نیروهای ناشی از حرارت

۳-۱-۸- نیروی ناشی از جریان آب بر پایه ها

۳-۲- بارگذاري زلزله‌ی پلها براساس آیین نامه‌ی ایران (آیین نامه‌ی پلهای شوسه و راه آهن در برابر زلزله

۳-۳ – روش تحلیل استاتیکی معادل براساس آیین نامه‌ی زلزله‌ی پلهای ایران

۳-۴ آیین نامه بارگذاری ایران و فرانسه

۳-۴-۱- آیین نامه بارگذاری ایران

۳-۴-۲- بارگذاری

۳-۵ مسائل متفرقه طراحی

۳-۵-۱- عرض خط عبور

۳-۵-۲- نیروی ترمز

۳-۵-۳- بارگذاری پیاده رو

۳-۵-۴- بارهای وارد بر جان پناه یا نرده پل

۳-۵-۴- نیروی باد

۳-۵-۵- نیروهای حاصل از زمین لرزه

۳-۵-۶- نیروهای گریز از مرکز

۳-۵-۷- نیروهای برخورد

۳-۵-۸- رانش خاک ها

۳-۵-۹- نیروهای حاصل از انبساط و انقباض حرارت

۳-۶- ترکیب‌های بارگذاری و تنش‌ها و خستگیهای مجاز محاسباتی در پلهای جاده

۳-۶-۱- ترکیب‌های بارگذاری

۳-۶-۲- تنشهای مجاز

۳-۷- مقایسه بارگذاری آیین نامه ایران و آشو

۳-۸ پايه‌هاي كناري وزنه‌اي و ديوار برگشت از بتون مسلح

۳-۸-۱- محاسبه پايه وزنه‌اي كناري و ديوار برگشت از بتن مسلح

۳-۹- پايه‌هاي كناري از بتن مسلح و ديوار برگشت از بتن مسلح

۳-۱۰- پايه كناري نامرئي

۳-۱۱- پايه‌هاي كناري به وسيله شمع كوبي

فصل چهارم « مدل سازی یک پل دو دهانه با سیستمهای مختلف انتقال بار در نرم افزار مناسب( ۲۰۰۰ SAP ) »

۴-۱ معرفی مدل پل

۴-۲فرضيات

۴-۲-۱مدل طراحي شد

۴-۲-۲بارگذاري صورت پذيرفته

۴-۲-۳موارد در نظر گرفته شده و صرفنظر شده برای بارگذاری و دیگر موارد در این مدل

۴-۳مدل سازي

۴-۳-۱نوع برنامه

۴-۳-۲موارد اعمال شده در مدل

۴-۴مدل هاي طراحي شده

فصل پنجم «مقایسه سیستم‌های مختلف انتقال بار در مقابل بارهای زلزله بر یک پل دو دهانه بتنی »

۵-۱مقدمه

۵-۲ مقایسات

۵-۳ فرضیات

۵-۴ارائه و بررسی مدل های طراحی شده در محیط SAPبا تکیه گاه گیردار و نتیجه گیری

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0