قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 153 بار
 • دسته بندی : ,
 • امتیاز کاربران :

مطالعه لرزه خيزي و تحليل خطر لرزه‌اي (محاسبه PGA) در شهرك صنعتي شهركرد

شهرك صنعتي شهركرد واقع در فاصله ۳ كيلومتري شهر شهركرد مركز استان چهارمحال و بختياري مي‌باشد. كه با وسعت ۴۷۵ هكتاري، وسيع‌ترين و در حال حاضر با استقرار ۲۵۵ واحد صنعتي در حال بهره برداري و همچنين اشتغال بالغ بر ۵۴۰۰ نفر يكي از بزرگترين و مهم‌ترين شهرك‌هاي صنعتي استان مي‌باشد. دراين مطالعه مجموعه‌اي از داده‌هاي لرزه خيزي تاريخي و دستگاهي با پوشش زماني از قرن نهم ميلادي تابه حال بكارگرفته شده و منابع لرزه زا تا شعاع ۲۰۰ كيلومتري شهرك صنعتي شهركرد مدل شده اند.

براي برآورد پارامترهاي لرزه خيزي باتوجه به كمبود داده‌هاي مناسب لرزه خيزي ودقت كم اطلاعات موجود و نيزعدم قطعيت در بزرگ در زمان‌هاي مختلف از روش (۲۰۰۰)kijko  استفاده شده است. بررسي زمينلرزه‌هاي رويداده درگستره طرح،  نشان دهنده سطح بالاي لرزه‌خيزي مي‌باشد و در دوره‌هاي تاريخي و قرن بيستم رخداد زمين لرزه‌هايي با بزرگاي پيرامون ۶ و حتي بيشتر امري عادي جلوه مي‌كند.

وجود گسلهاي بزرگ و اصلي و در عين حال فعال در گسترۀ طرح نيز حاكي از فعاليت لرزه‌اي منطقه مي‌باشد. ارزيابي احتمالي خطر زلزله نيز براي شبكه‌ي ۷*۸ شامل كل شهرك صنعتي شهركرد و با انتخاب روابط كاهندگي مناسب و استفاده از نرم افزار seisrisk III  براي چهار سطح خطر مختلف انجام شده و نتايج اين ارزيابي به وسيله نقشه ماكزيمم شتاب حركتي زمين(PGA) تهيه گرديده است.

فصل اول « معرفي استان و شهرك صنعتي شهركرد »

۱-۱- معرفي استان

۱-۱-۱- موقعیت جغرافیایی استان چهارمحال و بختياري

۱-۱-۱-۱- ارتفاعات استان

۱-۱-۱-۲- منابع آب

۱-۱-۱-۳- ساختار جمعیتی

۱-۱-۱-۴- وضعیت اقتصادی

۱-۱-۱-۵- درآمد و هزینه

۱-۱-۲- وضعیت صنعتی استان

۱-۲- معرفی شهرک صنعتی شهرکرد

۱-۲-۱- شهرک صنعتی شهرکرد

۱-۲-۲- بررسی واحدهای صنعتی شهرک صنعتی شهركرد

۱-۲-۳- برآورد کمی وکیفی فاضلاب صنایع

۱-۲-۳-۱- فاضلاب بهداشتی

۱-۲-۳-۲- میزان فاضلاب بهداشتی

۱-۲-۳-۳- مشخصات فاضلاب بهداشتی

۱-۲-۳-۲- فاضلاب صنعتی

۱-۲-۴- جمعیت مستقر در شهرک صنعتی

۱-۲-۵- موقعيت اقليمي وجغرافيايي محل استقرار شهرك صنعتي شهرکرد

۱-۳- زمین شناسی عمومی

۱-۳-۱- زمین شناسی استان چهارمحال وبختیاری

۱-۳-۲- زمین شناسی منطقه

فصل دوم « لرزه خيزي و لرزه زمين ساخت گستره شهرك صنعتي شهركرد »

۲-۱- پیشگفتار

۲-۲- امواج زلزله

۲-۲-۱- ضريب ارتجاعي G مدول

۲-۳- انواع امواج زلزله

۲-۳-۱- امواج درونی یا پیکری

۲-۳-۱-۱- امواج طولی(P)

۲-۳-۱-۲- امواج برشی(S)

۲-۳-۲- امواج سطحی

۲-۳-۲-۱- موج لاو (love)

۲-۳-۲-۲- موج رایلی( LR)

۲-۴- تعيين كانون زلزله

۲-۵- شدت زلزله   ۴۵

۲-۶- خطوط هم لرز

۲-۷- بزرگي زلزله

۲-۸- انرژي آزاد شده

۲-۹- رابطه شدت و بزرگي

۲-۱۰- تعریف گسل

۲-۱۱- مشخصات گسل

۲-۱۱-۱- راستای گسل

۲-۱۱-۲- شیب گسل

۲-۱۱-۳- انواع گسل

۲-۱۱-۳-۱- گسلهای امتداد لغز

۲-۱۱-۳-۲- گسلهای شیب لغز

۲-۱۲- برآورد خطر زمين لرزه

۲-۱۳- برآورد خطر زمين لرزه به روش تجربي – آماري

۲-۱۴- برآورد خطر زمين لرزه به روش قطعي

۲-۱۶- تخمين بيشينه زمين لرزه

۲-۱۷- رابطه تضعيف جنبش زمين

۲-۱۸- برآورد خطر زمين لرزه به روش احتمالاتي

۲-۱۹- زمین ریخت و زمین ساخت استان چهارمحال و بختیاری

۱-۲-۱۹- زمين ساخت

۲-۲۱- واحد ساختاري زاگرس

۲-۲۲- عناصر ساختاری : گسل‌های منطقه مورد مطالعه

۲-۲۲-۱- گسل دنا

۱-۲۲-۲- ابرگسل زاگرس

۲-۲۲-۳- گسل رانده سولقان

۲-۲۲-۴- گسل ناغان

۲-۲۲-۶- گسل جونقان

۲-۲۲-۷- گسل کوه سوخته

۲-۲۲-۸- گسل کوه حمزه علی

۲-۲۲-۹- گسل کوه شاپور

۲-۲۲-۱۰- گسل گندمان

۲-۲۲-۱۱- گسل شیر مرد

۲-۲۲-۱۲- گسل امتداد لغز ده منصوری

۲-۲۲-۱۳- گسل بیژگرد

۲-۲۲-۱۴- گسل امتداد لغز دار مه

۲-۲۲-۱۵- گسل امتداد لغز گرد بیشه

۲-۲۲-۱۶- گسل وستگان

۲-۲۲-۱۷- گسل سیاه سرد

۲-۲۲-۱۸- راندگی گره

۲-۲۲-۱۹- راندگی بازفت

۲-۲۲-۲۰- گسل اردل

۲-۲۲-۲۱- سیستم گسل‌های هفت چشمه –گندم کار

۲-۲۲-۲۲- گسل زرد کوه

۲-۲۲-۲۳- راندگی کرمان

۲-۲۲-۲۴- راندگی مسن

۲-۲۲-۲۵- گسل محمد آباد

۲-۲۲-۲۶- گسل کوهرنگ

۲-۲۲-۲۷- گسل چرو

۲-۲۲-۲۸- گسل سکوته

۲-۲۲-۲۹- گسل کردان

۲-۲۲-۳۰- گسل چغاخور

۲-۲۲-۳۱- گسل ونک

۲-۲۲-۳۲- راندگی قلعه قدم

۲-۲۲-۳۳- گسل رخ جنوبی

۲-۲-۳۴- گسل دوپلان

۲-۲۲-۳۵- گسل رخ شمالی

۲-۲۲-۳۶- گسل سودجان –هفشجان

۲-۲۲-۳۷- گسل گازولك

۲-۲۳- بررسی فعالیت تکتونیکی گسلهای منطقه

۲-۲۴- نتیجه گیری

۲-۲۵- لرزه خیزی استان چهارمحال و بختیاری

۲-۲۵-۱- زمین لرزه‌های تاریخی

۲-۲۵-۲- بررسی و ارزیابی زمین لرزه‌های تاریخی

۲-۲۵-۱- زمین لرزه‌های سده بیستم

۲-۲۶- گسل‌های لرزه زا

۲-۲۶-۱- بزرگای پیشینه گسلهای فعال در گستره مورد مطالعه

۲-۲۶-۲- پهنای گسیختگی زیر سطحی

۲-۲۷- تابع بیشینه بزرگای زمین لرزه و طول گسیختگی گسل

۲-۲۷-۱- رابطه بزرگای Ms وmb

۲-۲۷-۲- رابطه بزرگاي Ml , Ms

۲-۲۸- برآورد بیشینه بزرگای منتسب به گسلهای موجود در گستره طرح

۲-۲۹- تخمینی از ژرفای کانونی زمین لرزه‌ها

۲-۳۰- برآورد پارامترهاي لرزه خيزي در گستره مورد مطالعه

۲-۳۱- حذف پيشلرزه‌ها و پس لرزه‌ها از فهرست زمين لرزه ها

۲-۳۲- حذف پيش لرزه‌ها و پس لرزه‌ها به روش دستي

۲-۳۳- حذف پيش لرزه‌ها و پس لرزه‌ها به روش پنجره‌هاي زماني و مكاني

۲-۳۴- برآورد پارامترهاي لرزه خيزي بر اساس رابطه گوتنبرگ- ريشتر

۲-۳۴-۱- تابع توزیع گوتنبرگ – ریشتر

۲-۳۵- برآورد دورة بازگشت زمينلرزه‌هاي منطقه

۲-۳۵-۱- روش گوتنبرگ- ريشتر

۲-۳۵-۲- برآورد دورة بازگشت زمينلرزه به روش برازش مقادير نهايي

۲-۳۶- تخمین بیشینه بزرگای زمین لرزه

۲-۳۷- برآورد دورة بازگشت زمين لرزه براساس روش تخمين بيشينه محتمل

۲-۳۸- ویژگیهای لرزه خیزی گستره طرح

۲-۳۹- تکمیل ژرفای کانونی زمین لرزه ها

فصل سوم « روابط كاهندگي و پارامترهاي جنبش نيرومند زمين »

۳-۱- مقدمه

۳-۲-۲- برآورد پارامترهاي جنبشي نيرومند زمين

۳-۲-۱- روابط كاهندگي

۳-۲-۲- پارامترهاي موثردركاهندگي

۳-۲-۳- گسترش هندسي وجذب

۳-۲-۴- انواع روابط كاهندگي

۳-۲-۵- انتخاب رابطه كاهندگي

۳-۲-۶- روابط كاهندگي تجربي

۳-۳- نوع خاک ساختگاه

۳-۳-۱- تاثیر شرایط خاک محلی در تحلیل خطر زمین لرزه ای

فصل چهارم « تحليل خطر زلزله به روش قطعي »

۴-۱- مقدمه

۴-۲- تحليل قطعي خطر زلزله (‌deterministic seismic hazard analysis)

۴-۳- روش قطعي در ارزيابي خطر زمين لرزه در شهرك صنعتي شهركرد

۴-۴- شناسايي و تعيين سرچشمه‌هاي لرزه زا

۴-۵- برآورد توان لرزه زايي گسل‌هاي بنيادي در گسترة ساختگاه

فصل پنجم « تحليل خطر احتمالي مولفه افقي زلزله »

۵-۱- مقدمه

۵-۲- رابطه کاهندگي

الف – خصوصيات چشمه، بزرگا، نوع گسلش و فاصله از چشمه لرزه زا

۵-۲-۱- انتخاب رابطه کاهندگي

۵-۳- طيفهاي طرح بر اساس زلزله مبناي طرح و بزرگترين زلزله احتمالي

۵-۴- طیف طراحی زمین لرزه ای

۵-۵- طيف طرح استاندارد

۵-۸- نقشه‌هاي خطر زلزله اي

۵-۹- طيف خطر يكسان

۵-۱۰- نتيجه گيري وارائه پيشنهادات

۵-۱۱- نتايج و پيشنهادها اين مطالعه

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0