قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 321 بار
 • دسته بندی : ,
 • امتیاز کاربران :

تعيين پارامترهاي آزمايش تحکيم در لايه‌هاي آبرفتي با استفاده از مدلسازي با Anfis و شبکه‌هاي عصبي

امروزه با توجه به رشد روز افزون ساخت و ساز در زمینه هایی چون ابر سازه ها ، پلهای عظیم ، منوریل و … و با عنایت به اهمیت عوامل موثری مانند زمان و هزینه در این پروژه ها مهندسین فاز صفر ( فاز مطالعاتی) را در خصوص کاهش هزینه و زمان مرحله ای مهم می دانند.

در مطالعات اولیه هر پروژه عمرانی، یکی از پارامترهای ضروری تعیین نشست تحکیمی می باشد به طوری که عدم انجام و یا حتی دقت ناکافی نتایج سبب خسارات جبران ناپذیری به کل پروژه وارد می نماید.

این شاخص با انجام آزمایش تحکیم تعیین می شود.با توجه به ماهیت و روش انجام این آزمایش، کسب نتایج همواره هزینه و زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد. به همین منظور در این پایان نامه با توجه به وجود روشهای قوی و موثری همچون، Anfis وNatural network که با دقت مطلوبی مدلی از نتایج آزمایشگاهی را می دهد با کمک نرم افزارMatlab  سعی بر بدست آوردن مدلی بر اساس پارامترهای موثر وابسته به تعیین این شاخص گردید به نحوی که بتوان مقایسه ای با روابط دیگر محققین و نتایج آزمایشگاهی تعیین پارامترهای تحکیم داشت. بر اساس نتایج مدل ارائه شده، مشاهده گردید که نسبت به روابط قبلی از خطای کمتری برخوردار است و تطابق بهتری با نتایج واقعی دارد ضمن اینکه می توان در زمان کمتری به نتایج قابل قبولی دست یافت.

فصل اول: كليات

۱- مقدمه

۱-۱- تعريف مساله و هدف از پژوهش

۱-۲- پديده تحکيم

۱-۳- منطق فازي

فصل دوم: مروري بر تحقيقات گذشته

۲-۱- مقدمه

۲-۲- شناسايي پارامترهاي موثر در نشست تحکيمي خاک

۲-۳- مروري بر تاريخچه تحقيقاتي نظريه مجموعه‌هاي فازي و زمينه‌هاي آن در مهندسي عمران

۲-۳-۱- اولين زمينه‌هاي فکري

۲-۳-۲- دهه ۶۰: ظهور فازي

۲-۳-۳- دهه ۷۰: تثبيت مفاهيم بنيادي و ظهور اولين کاربردها

۲-۳-۴- دهه ۹۰ و سالهاي آغازين قرن ۲۱: چالشها کماکان باقيست

۲-۳-۴- فازي در ايران

۲-۳-۵- نظريه فازي در مهندسي عمران

فصل سوم: تحکيم 

۳- ۱ مقدمه

۳-۲ اصول پايه تحکيم

۳-۲-۱ مفاهيم کلي تحکيم يک بعدي

۳-۲-۲ نظريه تحکيم يک بعدي

۳-۲-۲-۱ محاسبه نشست تحکيم يک بعدي

۳-۲-۲-۲ حل معادله تحکيم

۳-۲-۲-۳ آزمايش تحکيم

۳-۲-۲-۳-۱ آزمايش تحکيم با سرعت تغيير شکل نسبي ثابت

۳-۲-۲-۳-۲ آزمايش تحکيم با شيب ثابت

۳-۲-۲-۴ خصوصيات تراکم پذيري

۳-۲-۲-۴-۱ اندازه گيري غير مستقيم شاخص تراکم

۳-۲-۳ نشست تحکيم

۳-۲-۴ درجه تحکيم

۳-۲-۵ محاسبه ضريب تحکيم با استفاده از نتايج آزمونها آزمايشگاهي

۳-۲-۵-۱ روش لگاريتم زمان

۳-۲-۵-۲ روش ريشه دوم زمان

۳-۲-۵-۳ روش شيب بيشينه سو

۳-۲-۵-۴ روش محاسباتي سيوارام و سوامي

۳-۲-۶ تاثير دست خوردگي نمونه بر روي منحني

۳-۲-۷ تحکيم ثانويه

۳-۲-۷-۱ تاثير تحکيم ثانويه بر روي فشار پيش تحکيمي

۳-۲-۸ تحکيم به کمک زهکش‌هاي ماسه‌اي

فصل چهارم: منطق فازي و کاربرد آن در مهندسي عمران

۴-۱- مقدمه

۴-۲- مجموعه‌هاي فازي

۴-۲-۱- تعاريف و مفاهيم اوليه مجموعه‌هاي فازي

۴-۲-۲- چند مفهوم مقدماتي

۴-۲-۳- نماد گذاري

۴-۲-۴- عملگرهاي مجموعه اي

۴-۳- اصل توسعه و روابط فازي

۴-۳-۱- اصل توسعه

۴-۳-۲- حاصل ضرب کارتزين فازي

۴-۳-۳- اصل توسعه بر روي فضاي حاصل ضرب کارتزين

۴-۳-۴- رابطه فازي

۴-۳-۵- ترکيب روابط فازي

۴-۳-۶- اعدادي فازي

۴-۳-۷- اعداد فازي L-R

۴-۴- منطق فازي

۴-۴-۱- استدلال فازي

۴-۴-۲- متغيرهاي زباني

۴-۴-۳- قيود زباني. ۵۱

۴-۴-۴- قواعد اگر- آنگاه ۵۲

۴-۴-۵- گزاره فازي.. ۵۲

۴-۴-۶- شيوه استدلال فازي.. ۵۳

۴-۴-۷- روش ممداني. ۵۵

۴-۴-۸ روش استدلال فازي با استفاده از توابع خطي

۴-۵- کاربردهاي فازي در مهندسي عمران

۴-۵-۱- سيستم‌هاي فازي

۴-۵-۲- پايگاه قواعد

۴-۶-۳- ويژگي‌هاي مجموعه قواعد

۴-۵-۴- موتور استنتاج فازي

۴-۵-۵- فازي ساز

۴-۵-۶- غير فازي ساز

۴-۵-۷- کنترل فازي

فصل پنجم: آشنايي با مفاهيم شبکه عصبي

۵-۱ سلول عصبي مصنوعي

۵-۲ توابع تحريک

۵-۳ شبکه‌هاي عصبي چند لايه

۵-۴ شبکه‌هاي بازگشتي

۵-۵ آموزش شبکه

۵-۶ هدف از آموزش شبکه

۵-۷ آموزش نظارت شده

۵-۸ آموزش غير نظارت شده

۵-۹ روش‌هاي تربيت و آموزش آماري

۵-۱۰ خودسازماني

۵-۱۱ الگوريتم انتشار برگشتي

۵-۱۲ ساختار شبکه در الگوريتم انتشار برگشتي

۵-۱۳ نگرشي کلي بر آموزش شبکه

۵-۱۴ تشخيص تصوير

۵-۱۵ حرکت به پيش

۵-۱۶ برگشت به عقب ـ تنظيم وزن‌هاي لايه خروجي

۵-۱۷ تنظيم وزن‌هاي لايه پنهان

۵-۱۸ سلول عصبي باياس در شبکه

۵-۱۹ اندازه حرکت

۵-۲۰ الگوريتم‌هاي پيشرفته

۵-۲۱ کاربردها و اخطارهاي انتشار برگشتي

۵-۲۲ اندازه گام

۵-۲۳ ناپايداري موقتي

۵-۲۴ مبناي رياضي الگوريتم انتشار برگشتي

۵-۲۶ نحوة ارائه زوج‌هاي آموزشي به شبکه

۵-۲۷ سنجش ميزان يادگيري و عملکرد شبکه

۵-۲۸ جذر ميانگين مربع خطاها

۵-۲۹ استفاده از دستورات MATLAB

فصل ششم: برآورد ضريب فشردگي تحکيم به وسيله پارامترهاي فيزيکي خاک

۶-۱- مقدمه

۶-۲- شناسايي پارامترهاي موثر در نشست تحکيمي خاک

۶-۳ بانک اطلاعات مورد استفاده

۶-۴ تحليل اطلاعات با استفاده از روش برازش خطي

۶-۵- نتيجه گيري

فصل هفتم: مدل سازي ضريب فشردگي با استفاده از شبکه‌هاي عصبي-فازي (ANFIS)

۷-۱ آشنايي با مدلسازي توسط ANFIS.

۷-۲ مدلسازي ضريب فشردگي با استفاده از شبکه عصبي-فازي (ANFIS)

۷-۳ چگونگي مدلسازي وتحليل مدل و بررسي نتايج.

فصل هشتم: نتيجه گيري، پيشنهادات، محدوديت‌ها

۸-۱  نتيجه گيري

۸-۲-  محدوديت‌ها

۸-۳- پيشنهاد براي ادامه مطالعه

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0