قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 133 بار
 • دسته بندی : ,
 • امتیاز کاربران :

تحلیل قابلیت اعتماد در سازه های فراساحل تحت اثر باردینامیکی

در این تحقیق تحلیل قابلیت اعتماد در سازه های فراسا حل تحت اثر بارهای دینامیکی مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی در هفت فصل ارائه شده است. در فصل اول کلیاتی در ارتباط با تاریخچه و انواع سکوهای دریائی بیان شده است. فصل دوم برمفاهیم مربوط به تحلیل و طراحی سازه های دریایی من جمله قابلیت اعتماد و معیارهای پذیرش و بررسی این موضوع از دید آئین نامه اشاره دارد.

در فصل سوم بارهای وارد بر سکوهای دریائی به طور اجمالی بیان شده که در فصل چهارم به طور کلی تر و با جزئیات بیشتر بحث شده است. در فصل نج که تحلیل خستگی در سکوها نام دارد مبحث خستگی در سکو و گره های موجود ارائه شده است. در فصل ششم قابلیت اعتماد خستگی سازه های دریائی بتنی و فولادی و اتصالات موجود به طور مفصل وکلی تری بیان شده است و در نهایت در فصل هفتم به خلاصه و نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد برای تحقیقات آتی می­پردازد.

فصل اول

تاریخچه و انواع سکوهای دریایی

۱-۱-سکوهای اولیه

۲-۱-اجزاء تشکیل دهنده سکوهای دریائی

۳-۱- انواع سکوهای دریایی براساس کاربرد

۱-۳-۱-سکوهای حفاری

۲-۳-۱-سکوهای تولید

۳-۳-۱-سکوهای اقامتی

۴-۳-۱-سکوهایManifold، Riser

۵-۳-۲- سکوهای ل و مشعل

۴-۱-انواع سکوهای دریایی برا اساس سازه زیرین

۱-۴-۱-سکوهای ثابت

۱-۱-۴-۱-سکوهای ثابت نوع شابلونی

۲-۱-۴-۱-سکوی برجی

۳-۱-۴-۱-سکوی برجی مهار شده

۴-۱-۴-۱-سکوهای وزنی

۵-۱-۴-۱-سکوی پایه کششی

۲-۴-۱-سکوی شناور و متحرک

۱-۲-۴-۱-سکوی حفاری خودبالابر (جک آپ)

۲-۲-۴-۱- سکوی غوطه ور شونده

۳-۲-۴-۱-سکوی نیمه غوطه ور

۴-۲-۴-۱-سکوهای کشتی رسان

فصل دوم

مفاهیم مربوط به تحلیل و طراحی سازه های دریایی

۱-۲-تئوری قابلیت اعتماد سازه ها

۱-۱-۲-تئوری قابلیت اعتماد

۲-۲-تئوری قابلیت اعتماد در صنعت فرا ساحل

۳-۲-روش آنالیز قابلیت اعتماد فرا ساحل

۴-۲-معیار پذیرش

۱-۴-۲- کنتر آئین نامه ای

۳-۴-۲-روش حالات حدی

فصل سومبارهای وارد بر سکوی دریائی

۱-۳-بارهای مرده یا دائمی

۲-۳- بارهای زنده یا عملیاتی

۳-۳- بارهای محیطی

۱-۳-۳-نیروی باد

۲-۳-۳-نیروی جریان

۴-۳-بارهای ساخت و نصب

۵-۳-بارهای تصادفی

فصل چهارم

سکوهای دریائی و بارهای دینامیکی

۴-۱- ضربه

۱-۱-۴-مروری بر مطالعات گذشته

۲-۱-۴-طبقه بندی میزان آسیب دیدگی گزارش شده

۳-۱-۴-احتمال و خطر برخورد کشتی به یک سازه فرا ساحلی

۴-۱-۴-مقدمه ای بر مساله برخوردکشتی با مهاربندی

۵-۱-۴-تصادم با کشتی

۶-۱-۴- برخورد کشتی با سکو از دیدگاه آیین نامه ها

۷-۱-۴- هندسه برخورد و نحوه رخ دادن آن

۸-۱-۴-محتمل ترین انواع برخورد در ناحیه آب شستگی

۹-۱-۴-مکانیسم تصادف

۱۰-۱-۴-خصوصیات بارهای تصادف

۱۱-۱-۴-مکانیسم ضربه کشتی در اثر تصادف با سازه انعطاف پذیر سکو

۱۲-۱-۴-انرزی ضربه

۱۳-۱-۴-تقسیم بندی تصادف ها

۱۴-۱-۴-معادلۀ حرکت تصادف

۱۵-۱-۴-روش حل معادلات

۱۶-۱-۴- کارهای انجام شده ی قبلی بر رو عضو استوانه ای

۱۷-۱-۴-بررسی آسیب دیدگی موضعی اعضا

۱-۱۷-۱-۴-کارهای تحلیلی

۲-۱۷-۱-۴-کارهای تحلیلی

۳-۱۷-۱-۴- روش عددی

۴-۱۷-۱-۴-رفتار دینامیکی اعضای آسیب دیده

۱۸-۱-۴-تغییر شکل دندانه شدگی (قر شدگی) موضعی

۱۹-۱-۴-اثر شرایط مرزی

۲۰-۱-۴-مودهای تغییر شکل

۲-۴-موج و جریان

۱-۲-۴- تشابه سازی نیروهای موج و جریان برروی سازه های فراساحل

۱-۱-۲-۴- فرمول تئوری خطی Aity

۲-۱-۲-۴-فرمول پنجمین تئوری پیشنهاد استوکس

۳-۱-۲-۴-تعیین نیروهای موج

۴-۱-۲-۴-نیروهای موج استوانه های جهت دار اختیاری

۵-۱-۲-۴-سرعت جریان

۶-۱-۲-۴-بررسی برنامه کامپیوتری

۲-۲-۴-مقایسه بارگذاری موج برروی سازه های فراساحلی لاغر به روش تئوری و اندازه گیری

۳-۴-زلزله

۱-۳-۴-آنالیز دینامیکی غیر خطی سازه های فراساحلی جاکت تحت اثرزلزله با کاربرد المانهای نوری

۲-۳-۴-فشار هیدرودینامیکی زلزله برروی سازه های فراساحلی متقارن

۳-۳-۴- مهندسی زلزلهسازه های فراساحلی

۱-۳-۳-۴-خطرات لرزه ای و کدها طراحی

۲-۳-۳-۴-آنالیز لرزه ای تاسیسات ساحل

۳-۳-۳-۴-پاسخ خاک محلی

۴-۴- نیروهای تصادفی

۱-۴-۴-۱پاسخ پایه کششی سکوها به نیروهای موج تصادفی

۱-۱-۴-۴-نیروهای موج تصادفی

۲-۱-۴-۴-نیروهای سیال بر پایه

۳-۱-۴-۴-نیروهای سیال بر روی بدنه

۴-۱-۴-۴-پاسخ عددی

۵-۱-۴-۴-پاسخها

۲-۴-۴-پاسخ لرزه ای سازه هایفراساحل در دریاها به صورت تصادفی

۱-۲-۴-۴-معادلات جابجائی

۲-۲-۴-۴-پاسخ دینامیکی برای موجهای تصادفی دریا و زلزله

فصل پنجم

تحلیل خستگی در سکوها

۱-۵-تحلیل خستگی گره

۱-۱-۵-حاسبه محدوده تنش اسمی

۲-۱-۵-محاسبه محدوده تنش ناحیه ملتهب

۳-۱-۵-منحنی های تنش-تکرار-S-N

۲-۵- تحلیل خستگی

۱-۲-۵-مدل خستگی

۲-۲-۵- تحلیل تعینی

۳-۲-۵-تحلیل طیفی

۴-۲-۵-خستگی ناشی از باد

فصل ششم

قابلیت اعتماد خستگی

۱-۶-آنالیز قابلیت اعتماد خستگی سازه های فراساحل فولادی

۲-۶-بررسی قابلیت اعتماد خستگی اتصالات لوله ای سازه های فراساحل موجود

۱-۲-۶-شکست های مکانیکی خطی الاستیک براساس آنالیز قابلیت اعتماد خستگی

۲-۲-۶-بالابردن قابلیت اعتماد با تحقیقات

۳-۲-۶-بالابردن قابلیت اعتماد بوسیله بررسی های چندمنظوره

۴-۲-۶-قابلیت اعتماد اتصالات در مرحله طراحی

۵-۲-۶-بالابردن قابلیت اعتماد و درنظرگرفتن نتایج بررسی ها

۳-۶-روش طراحی فاکتورهای بارگذاری و مقاومت خستگی سازه های دریائی

۱-۳-۶-آنالیزهای خستگی و روشهای طراحی

۱-۱-۳-۶-روش مکانیکهای شکست

۲-۱-۳-۶-روش مشخصه های S-N

۲-۳-۶-قابلیت اعتماد بر اساس روشهای طراحی

۳-۳-۶-طراحی ضریب بار و مقاومت LRFD7

۴-۶-ارزیابی طراحی خستگی سازه های فراساحلی بتنی

۱-۴-۶-محاسبه توابع انتقالی و توزیع بلند مدت پاسخ

۲-۴-۶-ترکیبات بارگذاری

۳-۴-۶-نیازهای طراحی خستگی

۴-۴-۶-بررسی خستگی در بتن

۵-۴-۶-بررسی خستگی در میلگردهای فولادی

۶-۴-۶-بررسی خستگی در برش

۷-۴-۶- مقاومت خستگی در خمش

فصل هفتم

جمع بندی و نتیجه گیری

۷-۱-نتیجه گیری

۲-۷-پیشنهادهائی برای تحقیقات آتی

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0