قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 232 بار
 • دسته بندی : ,
 • امتیاز کاربران :

تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر گلپایگان

شهر گلپایگان به دلیل وجود مراکز مهم تاریخی و صنعتی از شهرهای مهم کشور به شمار میرود. با درنظر گرفتن سابقه لرزه خیزی و فعالیت گسلهای فعالی چون جوان زاگرس ، زفره کاشان و گسل اصلی زاگرس به جرات می توان این منطقه را از مناطق لرزه خیز دانست.

لذا مطالعة حاضر تحت عنوان تحليل خطر زلزله و تهیه طيف خطر يكسان براي مناطق مختلف شهر گلپایگان انجام شده، كه در آن بيشينة شتاب روي سنگ بستر (PGA) ، طيف خطر يكسان و طیف با شکل ثابت در دو سطح خطر تهيه گرديده است. مجموعه اي از منابع لرزه زا و داده هاي لرزه خيزي تاريخي ودستگاهي با پوشش زماني از قرن سیزدهم ميلادي تا به امروز در شعاع ۲۰۰ كيلومتري به كار گرفته شده است .

با توجه به كمبود داده هاي مناسب لرزه خيزي و دقت كم اطلاعات موجود و نيز عدم قطعيت در بزرگا در زمان هاي مختلف ، جهت برآورد پارامترهاي لرزه خيزي روش Kijko[2000]  استفاده شده است. تعيين بيشينة شتاب روي سنگ بستر (PGA) با پنج رابطة كاهندگي مختلف,Ghodrati et al(2007) Akkar-bommer(2010)، Campbell-Bozorgnia(2000,2008) ، Ambraseys et al (1996) انجام گرفته که از روش درخت منطقی و با وزنهای به ترتیب ۳/۰ ، ۲/۰ ،  ۱۵/۰ ، ۱۵/۰ و ۲/۰ترکیب شده اند. در ضمن از روابط کاهندگی طیفی Ambraseys et al (1996)  و ,Ghodrati et al(2010) ,Campbell (1997) Berge-Thierry et al(2003) به دليل طيفي بودن و تناسب بيشتر با شرايط منطقه با استفاده از روش درخت منطقی و با وزنهای به ترتیب ۳/۰ ،۲/۰ ،۳/۰ و ۲/۰ جهت تعیین طیف های شتاب استفاده شده است. تحليل احتمالاتي خطر زلزله گلپایگان با استفاده از برنامة SEISRISK III (1987) انجام شده است. نتايج اين تحليل توسط نقشه هاي شتاب طيفي ، طيف خطر يكنواخت و نیز طیف با شکل ثابت برای %۱۰ و %۲  احتمال رويداد در ۵۰ سال ارائه شده است.

فصل اول: مفاهیم پایه و كليات

مقدمه

۱-۱ . زمین در حال تحول

۱-۱-۱٫ دلایل پیدایش زمین لرزه

۱-۱-۲٫ مفهوم زلزله

۱-۲٫ انواع زلزله ها

۱-۲-۱٫زلزله های تکتونیکی

۱-۲-۲٫زلزله های آتشفشانی

۱-۲-۳٫زلزله های فروریختی

۱-۲-۴٫زلزله های القایی

۱-۲-۵٫زلزله های ناشی از انفجار ها

۱-۳٫ مکانیزم خرابی در زلزله ها

۱-۴٫ کانون و عمق زلزله

۱-۵٫امواج زلزله

۱-۵-۱٫انواع امواج زلزله

۱-۵-۱-۱٫امواج درونی یا پیکری (حجمی)

۱-۵-۱-۱-۱٫امواج فشاری(طولی)

۱-۵-۱-۱-۲٫امواج برشی(S)

۱-۵-۱-۲٫امواج سطحی

۱-۵-۱-۲-۱٫موج لاو

۱-۵-۱-۲-۲٫موج رایلی

۱-۶٫اندازه گیری زلزله

۱-۶-۱٫شدت زلزله

۱-۶-۲٫بزرگای زلزله

۱-۷٫پایگاه زلزله نگاری

۱-۸٫الگوی لرزه خیزی جهان

۱-۹٫مناطق لرزه خیز کره زمین

۱-۹-۱٫کمربند چین خورده آلپ هیمالیا

۱-۹-۲٫کمربند اطراف اقیانوس آرام

۱-۹-۳٫کمربند میانی اقیانوس اطلس

۱-۱۰٫لرزه خیزی ایران

۱-۱۱٫گسل و تعاریف مربوط به آن

۱-۱۱-۱٫تعریف گسل

۱-۱۱-۲٫مشخصات گسل

۱-۱۱-۲-۱٫راستای گسل

۱-۱۱-۲-۲٫شیب گسل

۱-۱۱-۳٫انواع گسل

۱-۱۱-۳-۱٫گسل امتداد لغز

۱-۱۱-۳-۲٫گسل شیب لغز

۱-۱۱-۴٫تقسیم بندی کلی گسل ها

۱-۱۱-۴-۱٫ گسل های زمین لرزه ای

۱-۱۱-۴-۲٫ گسل های لرزه زا

۱-۱۱-۴-۳٫ گسل های کواترنر

۱-۱۲٫رابطه بزرگا و طول گسل

۱-۱۲-۱٫ ولز و کوپر اسمیت۱۹۹۴

۱-۱۲-۲٫ مهاجر اشجعی و نوروزی ۱۹۸۷

۱-۱۲-۳٫اسلمونز۱۹۷۸

۱-۱۲-۴٫ امبرسیز ۱۹۸۴

۱-۱۲-۵٫ بونیا ۱۹۸۴

۱-۱۲-۶٫ نوروزی ۱۹۸۵

۱-۱۲-۷٫ زارع ۱۹۹۳

۱-۱۲-۸٫ اسلمونز۱۹۸۲

۱-۱۳٫ پیش بینی زلزله

۱-۱۴٫مفهوم خطر و خطر پذیری (ریسک)

۱-۱۵٫ تحلیل خطر زلزله

۱-۱۶٫ طرح مقاوم در برابر زلزله

۱-۱۷٫ زلزله های سطوح طراحی متداول

۱-۱۷-۱٫ زلزله مبنای طرح و بزرگترین زلزله احتمالی

۱-۱۸٫ سطح خطر زلزله

۱-۱۸-۱٫ سطح خطر ۱ (استاندارد ۲۸۰۰)

۱-۱۸-۲٫ سطح خطر ۲ (آیین نامه بهسازی)

۱-۱۹٫ سطوح عملکرد

۱-۱۹-۱٫ خدمت رسانی بی وقفه

۱-۱۹-۲٫ قابلیت استفاده بی وقفه

۱-۱۹-۳٫ ایمنی جانی

۱-۱۹-۴٫ آستانه فروریزش

۱-۱۹-۱٫ خدمت رسانی بی وقفه

۱-۲۰٫ روند اجرای مطالعات

فصل دوم: لرزه زمينساخت ولرزه خیزی گستره طرح

مقدمه

۲-۱٫ موقعیت جغرافیایی منطقه

۲-۲٫ لرزه زمین ساخت ایران

۲-۳٫ پهنه های زمین شناسی ایران

۲-۴٫ استان های لرزه زمین ساختی ایران

۲-۵٫ واحد های ریخت زمین ساختی زاگرس

۲-۵-۱٫ نوار راندگی زاگرس بلند

۲-۵-۲٫ نوار چین خورده ساده زاگرس

۲-۵-۳٫ پیش شیب زاگرس

۲-۵-۴٫ زون سنندج سیرجان

۲-۶٫ ویژگی های زمین ساختی و زمین شناسی گستره طرح

۲-۶-۱٫ زمین ساخت ناحیه گلپایگان

۲-۷٫ خطر گسلش سطحی

۲-۸٫ گسل های فعال محدوده مورد مطالعه

۲-۹٫ سیستم های گسلی منطقه

۲-۹-۱٫ گسل های با راستای ۱۲۰الی ۱۳۰ درجه

۲-۹-۲٫ گسل های با راستای۷۰ درجه

۲-۹-۳٫ گسل های با راستای شمالی جنوبی

۲-۹-۴٫ گسل های با راستای ۱۵۰  درجه

۲-۹-۵٫ گسل های با راستای شرقی غربی

۲-۹-۱٫ گسل های با راستای ۳۵ درجه

۲-۱۰٫ گسل های فعال منطقه

۲-۱۰-۱٫ راندگی اصلی زاگرس

۲-۱۰-۲٫ گسل جوان اصلی زاگرس

۲-۱۰-۳٫ گسل درود

۲-۱۰-۴٫ گسل موته

۲-۱۰-۵٫ گسل الیگودرز

۲-۱۰-۶٫ گسل گلپایگان

۲-۱۰-۷٫ گسل کوچری

۲-۱۰-۸٫ گسل راندگی کوه برجی

۲-۱۱٫ زمین لرزه های پیش از سده بیستم

۲-۱۱-۱٫ زمین لرزه ی ۵ژانویه ۱۳۱۶ م گلپایگان

۲-۱۱-۲٫ زمین لرزه ی ۱۴۹۵ م جبال

۲-۱۲٫ زمین لرزه های سده بیستم

۲-۱۱-۱٫ زمین لرزه ی ۲ بهمن  خ۱۲۸۷ سیلاخور

۲-۱۱-۳٫ زمین لرزه های ۲۸ آذر و اول دی ۱۳۵۹

فصل سوم: برآورد پارامتر های لرزه خیزی گستره طرح

مقدمه

۳-۱٫ ویژگی آماری لرزه خیزی ساختگاه

۳-۲٫ فراوانی – بزرگای زمین لرزه ها

۳-۲-۱٫ رابطه بزرگای Ms و mb

۳-۲-۲٫رابطه بزرگای Ms  و Ml

۳-۳٫ تکمیل ژرفای کانونی زمین لرزه ها

۳-۴٫ برآورد پارامتر های لرزه خیزی در گستره مورد مطالعه

۳-۵٫ حذف پیش لرزه و پس لرزه به روش دستی

۳-۶٫ حذف پیش لرزه و پس لرزه به روش پنجره زمانی مکانی

۳-۷٫ برآورد پارامتر های لرزه خیزی بر اساس رابطه گوتنبرگ – ریشتر

۳-۸٫ برآورد دوره بازگشت زمین لرزه های منطقه

۳-۸-۱٫ روش گوتنبرگ ریشتر

۳-۸-۲٫ روش برازش مقادیر نهایی

۳-۸-۲-۱٫ تابع تجمعی احتمالی نوع I

۳-۸-۲-۲٫ تابع تجمعی احتمالی نوع III

۳-۸-۲-۳٫ تابع تجمعی احتمالی نوع S

۳-۸-۳٫ برآورد پارامتر های لرزه خیزی به روش کیکو- سلوول

فصل چهارم: تحلیل خطر احتمالاتی زلزله

مقدمه

۴-۱٫ تحلیل خطر زلزله

۴-۱-۱٫ روش احتمالاتی

۴-۲٫ تحلیل خطر احتمالاتی زلزله

۴-۳٫ مدل های مختلف برای تعریف هندسه چشمه های لرزه زا

۴-۳-۱٫ تعیین مشخصات چشمه های لرزه زا

۴-۳-۲٫ تابع چگالی احتمال فاصله

۴-۳-۳٫ عدم قطعیت پارامتر های زمین لرزه

۴-۳-۳-۱٫ عدم قطعیت بزرگای زمین لرزه

۴-۳-۳-۲٫ عدم قطعیت مرکز سطحی زمین لرزه

۴-۳-۳-۳٫ عدم قطعیت عمق کانونی زمین لرزه ها

۴-۴٫ منحنی های خطر

۴-۵٫ نقشه های خطر لرزه ای

۴-۶٫ روابط کاهندگی

۴-۷٫ پارامتر های موثر در کاهندگی

۴-۷-۱٫ گسترش هندسی و جذب

۴-۸٫ انواع روابط کاهندگی

۴-۸-۱٫ روابط کاهندگی تجربی

۴-۹٫ انتخاب رابطه کاهندگی

۴-۹-۱٫ رابطه کاهندگی قدرتی ۲۰۰۷

۴-۹-۲٫ رابطه کاهندگیامبرسیز ۱۹۹۶

۴-۹-۱٫ رابطه کاهندگی کمپل – بزرگ نیا  ۲۰۰۰

۴-۹-۱٫ رابطه کاهندگی کمپل – بزرگ نیا ۲۰۰۸

۴-۹-۱٫ رابطه کاهندگی آکار – بومر ۲۰۱۰

۴-۱۰٫ نتایج تحلیل خطر زمین لرزه به روش احتمالاتی

۴-۱۱٫ نقشه های شتاب طیفی

۴-۱۲٫ نوع خاک ساختگاه

۴-۱۳٫ روابط کاهندگی طیفی مورد استفاده

۴-۱۳-۱٫ رابطه کاهندگی طیفی امبرسیز ۱۹۹۶

۴-۱۳-۲٫ رابطه کاهندگی طیفی قدرتی ۲۰۱۰

۴-۱۳-۳٫ رابطه کاهندگی طیفی کمپل ۱۹۹۷

۴-۱۳-۴٫ رابطه کاهندگی طیفی برگی- تیری ۲۰۰۳

۴-۱۴٫نقشه های همتراز شتاب طیفی برای پریود های ۱/۰ ،۳/۰،۵/۰ ،۱ و۲ ثانیه

۴-۱۵٫ طیف خطر یکسان

فصل پنجم: نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد

مقدمه

۵-۱٫ نتیجه گیری

۵-۲٫ ارائه پیشنهاد برای تحقیقات آتی

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0