قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 160 بار
 • دسته بندی : ,
 • امتیاز کاربران :

تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر کاشان

مطالعه حاضر تحت عنوان تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر کاشان انجام گردیده است، كه در آن بیشینه شتاب روي سنگ‌بستر (PGA)، طيف خطر يكسان و طیف با شکل ثابت در دو سطح خطر تهيه گرديده است. مجموعه‌ای از منابع لرزه زا و داده‌های لرزه‌خیزی تاريخي و دستگاهي از کتب معتبر و سایت پژوهشگاه بین‌المللی زلزله جمع‌آوری گردید که بازه زمانی سده چهارم پیش از میلاد تا اکنون را پوشش می‌دهد، ولی توجه به كمبود داده‌های مناسب لرزه‌خیزی و دقت كم اطلاعات موجود و نيز عدم قطعيت در بزرگا در زمان‌های مختلف، جهت برآورد پارامترهاي لرزه‌خیزی روش Kijko[2000] استفاده‌شده است.

تعيين بیشینه شتاب روي سنگ‌بستر (PGA) با پنج رابطه كاهندگي مختلف Ghodrati et al(2007)، Akkar & Bommer (2010)، Ambraseys et al (1996) و Campbell (2000)و Campbell (2008) انجام‌گرفته که از روش درخت منطقی و با وزن‌های به ترتیب ۳/۰، ۲/۰، ۲/۰، ۱۵/۰ و ۱۵/۰ ترکیب‌شده‌اند. در ضمن از روابط کاهندگی طیفی Ambraseys et al (1996)، Ghodrati et al(2010)، Change-Campbell(1997)، Berge-Thierry(2003) ، استفاده‌شده است که به دلیل طیفی بودن و تناسب بیشتر با شرایط منطقه با استفاده از روش درخت منطقی و با وزن‌های به ترتیب ۳/۰، ۳/۰، ۲/۰ و ۲/۰ جهت تعیین طیف‌های شتاب ترکیب‌شده‌اند.

تحليل احتمالاتي خطر زلزله کاشان با استفاده از برنامه SEISRISK III (1987) انجام‌شده است. نتايج اين تحليل توسط نقشه‌های شتاب طيفي، طيف خطر يكنواخت و نیز طیف با شکل ثابت برای %۱۰ و %۲ احتمال رويداد در ۵۰ سال ارائه‌شده است.

فصل اول « مفاهیم پایه و کلیات »

۱-۱٫ مقدمه

۱-۲٫ پیشگویی زلزله

۱-۳٫ مفهوم تحلیل خطر لرزه‌ای

۱-۴٫ مفهوم زلزله

۱-۵٫ علت زمین ساختی زلزله

۱-۵-۱٫ نظریه تکتونیک صفحه‌ای (Plate Tectonics)

۱-۵-۲٫ نظریه برگشت الاستیک برای وقوع زلزله‌ها (Elastic Rebound Theory)

۱-۶٫ گسل‌ها

۱-۶-۱٫ تعریف گسل

۱-۶-۲٫ گسل فعال

۱-۶-۳٫ شیب گسل

۱-۶-۴٫ انواع گسل‌ها

۱-۶-۴-۱٫ گسل ساکن

۱-۶-۴-۲٫ گسل نرمال یا گسل کششی

۱-۶-۴-۳٫ گسل معکوس یا فشاری

۱-۶-۴-۴٫ گسل‌های لغزشی جانبی

۱-۶-۵٫ رابطه بزرگا و طول گسل

۱-۷٫ امواج زلزله

۱-۷-۱٫ حجمی (Body Waews)

۱-۷-۲٫ سطحی (Raleigh Wave)

۱-۷-۳٫ امواج P:

۱-۷-۴٫ امواج S

۱-۷-۵٫ امواج Love:

۱-۷-۶٫ امواج Reyleigh:

۱-۸٫ پایگاه زلزله‌نگاری

۱-۹٫ مناطق زلزله‌خیز کره زمین

۱-۹-۱٫ کمربند چین‌خورده آلپ – هیمالیا

۱-۹-۲٫ کمربند اطراف اقیانوس آرام

۱-۹-۳٫ کمربند میانی اقیانوس اطلس

۱-۱۰٫ لرزه‌خیزی ایران

۱-۱۱٫ طرح مقاوم در برابر زلزله

۱-۱۲٫ سطوح خطر زلزله

۱-۱۲-۱٫ سطح خطر ۱ (استاندارد ۲۸۰۰)

۱-۱۲-۲٫ سطح خطر ۲

۱-۱۲-۳٫ زلزله نرمال

۱-۱۳٫ سطوح عملکرد سازه تحت زلزله

۱-۱۳-۱٫ خدمت‌رسانی بی‌وقفه (O)

۱-۱۳-۲٫ قابلیت استفاده بی‌وقفه (IO)

۱-۱۳-۳٫ ایمنی جانی (LS)

۱-۱۳-۴٫ آستانه فروریزش (CP)

۱-۱۴٫ معرفی منطقه کاشان

۱-۱۵٫ مطالعات قبلی

۱-۱۶٫ مراحل انجام پروژه

فصل دوم « لرزه‌زمین‌ساخت، لرزه‌خیزی و برآورد پارامترهای لرزه‌خیزی کاشان »

۲-۱٫ مقدمه

۲-۲٫ زمین‌ساخت محدوده ایران مرکزی

۲-۳٫ زمین‌شناسی پهنه کاشان

۲-۴٫ خطر گسلش سطحی

۲-۵٫ گسل‌های فعال محدوده موردمطالعه

۲-۶٫ سیستم‌های گسلی منطقه

۲-۶-۱٫ گسل‌های با راستای ۱۲۰ الی ۱۳۰ درجه

۲-۶-۲٫ گسل‌های با راستای ۷۰ درجه

۲-۶-۳٫ گسل‌هایی با راستای شمالی-جنوبی

۲-۶-۵٫ گسل‌ها با راستای شرقی-غربی

۲-۶-۶٫ گسل‌های با راستای ۳۵ درجه

۲-۷٫ گسل‌های فعال منطقه:

۲-۸٫ نحوه برآورد پارامترهای لرزه‌خیزی گستره شهر کاشان

۲-۹٫ لرزه‌خیزی

۲-۹-۱٫ زلزله‌های تاريخي روی‌داده در منطقه

۲-۹-۱-۱ زمین‌لرزه سده چهارم پیش از میلاد

۲-۹-۲-۲ زمین‌لرزه سال ۷۴۳ میلادی

۲-۹-۲-۳ زمین‌لرزه سال ۸۵۵ میلادی

۲-۹-۲-۴ زمین‌لرزه سال ۸۶۴ میلادی

۲-۹-۲-۵ زمین‌لرزه سال ۱۱۷۷ میلادی

۲-۹-۲-۶ زمین‌لرزه سال ۱۳۱۶ میلادی

۲-۹-۲-۷ زمین‌لرزه سال ۱۳۴۴ میلادی

۲-۹-۲-۸ زمین‌لرزه سال ۱۴۹۵ میلادی

۲-۹-۲-۹ زمین‌لرزه سال ۱۶۶۵ میلادی

۲-۹-۲-۱۰ زمین‌لرزه سال ۱۷۵۵ میلادی

۲-۹-۲-۱۱ زمین‌لرزه سال ۱۷۷۸ میلادی

۲-۹-۲-۱۲ زمین‌لرزه سال ۱۸۴۴ میلادی

۲-۹-۲-۱۳ زمین‌لرزه سال ۱۸۵۳ میلادی

۲-۹-۲-۱۴ زمین‌لرزه سال ۱۸۷۶ میلادی

۲-۹-۳ کاتالوگ زلزله‌های دستگاهی

۲-۱۰ برآورد پارامترهای لرزه‌خیزی در گسترۀ موردمطالعه

۲-۱۰-۱ حذف پیش‌لرزه‌ها و پس‌لرزه‌ها:

۲-۱۰-۱-۱ حذف پیش‌لرزه‌ها و پس‌لرزه‌ها به روش پنجره‌های زمانی و مکانی

۲-۱۰-۲ برآورد پارامترهای لرزه‌خیزی بر اساس روش کیکو و سلوول

۲-۱۰-۳ برآورد دوره بازگشت زمین‌لرزه‌های منطقه

۲-۱۰-۴ برآورد دوره بازگشت زمین‌لرزه به روش کیکو

فصل سوم « تحلیل احتمالاتی خطر زمین‌لرزه برای شهر کاشان »

۳-۱٫ مقدمه

۳-۲٫ تحليل خطر زلزله (۹)

۳-۲-۱٫ تحليل تعیني خطر زلزله Deterministic SeismicHazard Analysis

۳-۲-۲٫ تحليل احتمالي خطر زلزله Probablistic Seismic Hazard Analysis

۳-۳٫ عدم قطعيت پارامترهاي زمین‌لرزه

۳-۳-۱٫ عدم قطعيت بزرگاي زمین‌لرزه‌ها

۳-۳-۲٫ عدم قطعيت مركز سطحي زمین‌لرزه‌ها

۳-۳-۳٫ عدم قطعيت عمق كانوني زمین‌لرزه‌ها

۳-۴٫ منحنی‌های خطر Seismic Hazard Curves (SHC)

۳-۵٫ نقشه‌های خطر لرزه‌ای

۳-۶٫ روابط کاهندگی

۳-۷٫ پارامترهاي مؤثر در كاهندگي

۳-۷-۱٫ گسترش هندسي و جذب

۳-۸٫ انواع روابط كاهندگي

۳-۸-۱٫ روابط كاهندگي تجربي

۳-۹٫ انتخاب روابط كاهندگي

۳-۹-۱٫ رابطه کاهندگي Ghodrati et al(2007)

۳-۹-۲٫ رابطه كاهندگی طيفی پيشنهادی Ambraseys et al (1996)

۳-۹-۳٫ رابطه کاهندگی Campbell & Bozorgnia (2000)

۳-۹-۴٫ رابطه کاهندگی Campbell & Bozorgnia (2008)

۳-۹-۵٫ رابطه کاهندگی Akkar & Bommer (2010)

۳-۱۰٫ نتایج تحلیل خطر زمین‌لرزه به روش احتمالاتی

۳-۱۱٫ نقشه‌های شتاب طیفی

۳-۱۱-۱٫ رابطه کاهندگي طیفی Ambraseys et al (1996)

۳-۱۱-۲٫ رابطه کاهندگی طیفی Ghodrati et al(2010)

۳-۱۱-۳٫ رابطه کاهندگی طیفی (۱۹۹۷)  Campbell 100

۳-۱۱-۴٫ رابطه كاهندگي طيفي پيشنهادي

۳-۱۲٫ طيف خطر يکسان

فصل چهارم «‌نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد »

۴-۱٫ مقدمه

۴-۲٫ نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهاد

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0