قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 135 بار
 • دسته بندی : ,
 • امتیاز کاربران :

تاثیر برداشت مصالح رودخانه ای بر پایداری سازه های هیدرولیکی توسط مدل MIKE11

انواع سازه های هیدرولیکی در مسیر رودخانه ها به صورت عمود یا با زاویه مشخصی با امتداد جریان ساخته می شوند از آنجائیکه جریان رودخانه ها خصوصاً در مواقع سیلابی با مواد معلق و بستری همراه است نیروهای ناشی از جریان موجب تشدید آبشستگی و فرسایش کناره و بستر می شوند.

این امر بالاخص در محل سازه های هیدرولیکی مدفون در بستر دست خورده به صورت مضاعف بروز می نماید. بعلاوه برداشت مصالح رودخانه ای علاوه بر تغییر هندسه آبراه و تغییر ضرایب جریان، بر پارمترهای هیدرولک جریان و رسوب نیز تاثیر می گذارد. بدلیل یکپارچگی سیستم رودخانه این اثرات منحصر به منطقه برداشت نبوده بلکه کیلومترها بالادست و پایین دست این نقاط را نتاثر می نماید.

زیرا بر اساس معادله پیوستگی رسوب با کاهش میزان بار رسوبی ناشی از برداشت مصالح، پتانسیل رودخانه برای کف کنی بستر افزایش می یابد که در صورت عدم شناخت این تاثیرات، پایداری سازه های هیدرولیکی متاثر از آن به علت تشدید فرسایش موضعی در پایین دست آنها تهدید می گردد.

لذا برای تعیین حجم و محل مناسب برداشت مصالح رودخانه ای ضروری است مطالعاتی به منظور تعیین حداقل فاصله ی ایمنی از سازه های هیدرولیکی می باشد. با توجه به روش های تجربی متعدد ارائه شده جهت تعیین بار بستر وظرفیت حمل رسوبات در رودخانه ها سعی گردید توسط مدل Mike11 شرایط هیدرولیکی رودخانه بالارود در محدوده سیفون معکوس برای مدل کالیبره و این تاثیرات بر تغییرات تراز بستر در مجاورت سیفون بررسی گردد و در نهایت فاصله ایمنی مجاز و حجم مجاز برداشت و همچنین روش های تامین پایداری سازه سیفون بررسی گردد و در نهایت فاصله ایمنی مجاز و حجم مجاز برداشت و همچنین روش های تامین پایداری سازه سیفون توسط مدل بررسی گردید.

فصل اول: کلیات

۱-مقدمه

۲- روش های برداشت مصالح رودخانه ای

۳-معرفی اثرات ناشی از برداشت مصالح رودخانه ای

۴-معرفی اثرات منفی برداشت مصالح رودخانه ای در تعدادی از رودخانه های دنیا

۵-معرفی اثرات منفی برداشت مصالح رودخانه ای در تعدادی از رودخانه های ایران

۶-هدف از انجام این پروژه

۷-انتخاب مطالعه موردی

فصل دوم: مروری بر تاریخچه موضوع پایان نامه

۱-سابقه مطالعات انجام شده

۱-۱-روش تحلیلی احمدی

۲-۱-بررسی تحلیلی G.Contton, V. ottozawa-chatupron

۳-۱-مطالعات Lee و همکاران

۴-۱-روش تحلیلی گیل

۵-۱-روش احمری

۶-۱-روش سبزیوند

فصل سوم: مفاهیم اساسی پایان نامه

۱-مقدمه

۲-رژیم رسوبدهی و نقش آن در بهره برداری از منابع رودخانه ای

۳-تعیین ظرفیت حمل رسوب رودخانه ها

۱-۳-با استفاده از معادلات موجود

۲-۳-استفاده از نسبت بار بستر به بار معلق با توجه به شیب رودخانه و مشخصات آن

۴-مورفولوژی و فرسایش رسوب در رودخانه های فصلی

۵-میزان مصالح قابل برداشت

۶-آبشستگی

۱-۶-مراحل توسعه آبشستگی

۲-۶-انواع آبشستگی

۱-۲-۶-آبشستگی عمومی (General Scour)

۲-۲-۶- آبشستگی ناشی از تنگ شدگی (Contraction Scour)

۳-۲-۶-آبشستگی موضعی

۴-۲-۶-آبشستگی استاتیکی و دینامیکی

۷-معرفی منطقه مورد مطالعه

۸-موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

۹-مشخصات فیزیکی حوزه آبریز رودخانه بالارود

۱۰-ایستگاه های اندازه گیری موجود در منطقه

۱-۱۰-ایستگاه آبسنجی دو کوهه

۲-۱۰-ایستگاه آبسنجی تنگ پنج

۳-۱۰-ایستگاه آبسنجی تله زنگ

۱۱- مشخصات ایستگاه های استفاده شده در تحلیل آمارها

۱۲-هیدرولوژی سیلاب

۱-۱۲-انتخاب دوره ی آماری مشترک در تطویل دبی حداکثر سیلاب لحظه ای

۲-۱۲-بررسی داده های پرت (Testing for Outliers)

۳-۱۲-بازسازی آمارهای ناقص

۴-۱۲- حداقل داده های لازم برای تعیین دوره بازگشت ۲۰۰ سال

۵-۱۲-برآورد حداکثر دبی لحظه ای بازای دوره های بازگشت مختلف

۶-۱۲-هیدروگراف سیلابها

۱۳-تشکیلات زمین شناسی و نوع رسوبات در بازه مورد مطالعه

۱۴-دبی رسوبات ورودی از بالادست

فصل چهارم: معرفی مدل ۱۱MIKE

۱-مدل های ریاضی انتقال رسوب

۲-مدل سازی رودخانه ای

۱-۲-اساس تحلیل مدل های انتقال رسوب

۲-۲-بخش های اساسی در مدل های انتقال رسوب

۳-۲-روند حل معادلات

۴-۲-شبیه سازی تغییرات بستر با زمان

۵-۲-روند شبیه سازی زمانی فرسایش و رسوب گذاری

۶-۲-روش حل معادلات

۳- مدل ۱۱MIKE

۱-۳-معرفی بخش های مدلسازی شرایط هیدرولیکی، فرسایش و رسوبگذاری

۲-۳- معرفی بخش هیدرودینامیکی (HD)

۱-۲-۳-روش حل موج دینامیکی کامل

۲-۲-۳-روش حل موج دیفیوزیو

۳-۲-۳-روش کینماتیکی

۳-۳-انتقال رسوبات معلق و بار شسته در مدل AD

۱-۳-۳-سرعت فرسایش و رسوبگذاری در مدل AD

۱-۱-۳-۳-رسوبگذاری و فرسایش ذرات چسبنده

۲-۱-۳-۳-رسوبگذاری و فرسایش ذرات غیر چسبنده

۲-۳-۳- اطلاعات ورودی به مدل

۳-۳-۳-کالیبراسیون مدل رسوب

۴-۳-۳-خروجی های مدل

۴-۳-بخش انتقال رسوب ST

۱-۴-۳-معادلات اتقال رسوب در بخش ST

۲-۴-۳-معادلات پیوستگی رسوبات

۳-۴-۳- معرفی دانه بندی ذرات در بخش GST (Graded Sediment)

فصل پنجم:نتیج و بحث

۱-مقدمه

۲-اطلاعات ورودی به مدل

۱-۲-شبکه آبراهه

۲-۲-مقاطع عرضی رودخانه

۳-۲-معرفی شرایط هیدرودینامیک مدل

۱-۳-۲-تعیین ضریب زبری در مجرای اصلی

۲-۳-۲-معرفی دانه بندی مواد بستر رودخانه به مدل

۴-۲-معرفی شرایط مرزی به مدل

۳-کالیبراسیون برنامه

۴-بررسی عمق آبشستگی در دراز مدت

۵-شبیه سازی اثرات چاله های برداشت بر مورفولوژی رودخانه و عمق آبشستگی در پایین دست سیفون معکوس

۱-۵-بررسی اثرات گودال ها در فاصله های مورد نظر

۲-۵-مقایسه اثرات گودال برداشت در فاصله ۱ کیلومتری با افزایش دبی پیک سلیلاب

۳-۵- تعیین عمق و فاصله اولین محل برداشت نسبت به سیفون معکوس

۴-۵-تعیین سایر محل های مناسب برداشت مصالح رودخانه ای و نرخ مجاز برداشت

۶- شبیه سازی اثرات گودال در فاصله های موردنظر

۱-۶-ایجاد گودال در فاصله های مورد نظر

۲-۶-اثرات برداشت مصالح بر تراز سطح آب رودخانه در محل سیفون

۷- ضرورت ساماندهی رودخانه و محافظت از سیفون معکوس بالارود

۱-۷- سرریز توریسنگی شیب دار

۲-۷-سرریزهای توریسنگی پلکانی

۳-۷-سرریز قائم توریسنگی

۸-بررسی گزینه پیشنهادی مشاور و معرفی آن به مدل

۹-بررسی پایداری سازه ها با اعمال اثرات گودال های برداشت در محدوده مجاز تعیین شده

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-نتیجه گیری

۲-پیشنهادات

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0