قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 148 بار
 • دسته بندی :
 • امتیاز کاربران :

بررسی عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی مدارس از دیدگاه معلمان ورزش

بررسی عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی مدارس از دیدگاه معلمان ورزشمطالعه موردی(استان خراسان شمالی)

هدف از اجرای این تحقیق بررسی عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی مدارس از دیدگاه معلمان ورزش استان خراسان شمالی در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ می‌باشد. این تحقیق از نوع کاربردی است و به منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته از نوع مقیاس ۵ ارزشی لیکرت استفاده شد که روایی صوری پرسشنامه با نظر اساتید مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه به شیوه آلفای کرونباخ، ۹۷٪ به دست آمد. جامعه آماری تحقیق شامل معلمان ورزش استان و نمونه آماری شامل ۱۷۳ نفر از معلمان ورزش (۹۲ نفر زن و ۸۱ نفر مرد) است که به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها علاوه بر شاخص‌های آمار توصیفی، از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد برای تعیین و شناسایی عوامل و از آزمون کالموگراف- اسمیرنوف برای بررسی طبیعی بودن توزیع داده‌ها و از آزمون‌های ناپارامتری فریدمن و آزمون تعقیبی ویلکاکسون و آزمون پارامتری t مستقل و آزمون پیرسون و تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. سطح معنی‌داری آماری در سطح (۰۵/۰> p) تعیین شد. در ضمن تجزیه و تحلیل داده‌ها به وسیله نرم‌افزار SPSS انجام شد. نتایج نشان داد که از دیدگاه معلمان ورزش پنج عامل امکانات و تجهیزات، نگرش و شناخت گروه های مرتبط، بعد روانی، تخصص معلمان و نظارت و ارزشیابی در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی تأثیرگذار هستند. یافته های تحقیق نشان داد بین عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی در بین زنان و مردان تفاوت معنی‌داری وجود نداشته است که نشان می‌دهد تمام عوامل در بین معلمان زن و مرد اهمیت یکسانی دارد. بین سابقه و عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی رابطه معنی دار وجود نداشت. این نشان از اهمیت یکسان این عوامل در بین معلمان با سابقه و کم سابقه داشته است. بین عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی در بین معلمان با تحصیلات مختلف تفاوت معنی دار مشاهده شد و میانگین عامل نگرش و شناخت گروه های مختلف در معلمان کارشناسی ارشد بالاتر از معلمان کاردانی بود که نشان می‌دهد معلمان با تحصیلات بالاتر عامل نگرش را مهم‌تر دانسته و توجه به آن را در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی ارجح می‌دانند. عوامل موثر در ارتقای جایگاه درس تربیت‌بدنی، طبق آزمون فریدمن به ترتیب تخصص معلمان، بعد روانی، نگرش و شناخت گروه های مرتبط، نظارت و ارزشیابی و امکانات و تجهیزات، الویت بندی شد. از آنجا که رسیدگی به تمام عوامل به منظور حل مشکلات تربیت‌بدنی به طور همزمان در مدارس امکان پذیر نیست، این الویت بندی به سیاست گذاران و برنامه ریزان درس تربیت‌بدنی کمک خواهد کرد تا سرمایه گذاری‌ها بر روی عواملی صورت پذیرد که اهمیت بیشتری دارند.

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0