قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 190 بار
 • دسته بندی :
 • امتیاز کاربران :

بررسی عوامل موثر بر گرایش دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

بررسی عوامل موثر بر گرایش دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به تماشای برنامه های ورزشی شبکه های تلویزیونی ملی و  ماهواره ای

هدف از پژوهش حاضر بررسی و تعیین عوامل موثر بر گرایش مخاطبان به تماشای برنامه های ورزشی شبکه های تلویزیونی ملی و  ماهواره ای بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی می باشد. جمع آوری داده ها بصورت پیمایشی و از نوع میدانی انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بود که دارای دو بخش بود. بخش اول مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی بود و بخش دوم مربوط به متغیرهای اصلی پژوهش. روایی پرسشنامه بصورت صوری و محتوا از طریق اعمال نظرات اساتید و متخصصین مدیریت ورزشی و رسانه بررسی شد. همچنین پایایی پرسشنامه از طریق اجرای یک مطالعه ی راهنما بر روی ۳۰ نفر از جامعه آماری و از طریق الفای کرونباخ ۸۴/۰ بدست آمد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های استان آذربایجان غربی تشکیل می دادند که بنا بر اطلاعات کسب شده از دانشگاه ها، تعداد آن ها برابر با ۱۸۰۰ نفر در کلیه مقاطع بود. حجم نمونه بر اساس فرمول تعیین حجم نمونه کوکران برابر با ۳۰۰ نفر و با احتمال ۰۵/۰ در نظر گرفته شد. نمونه گیری بصورت تصادفی ساده صورت پذیرفت. تعداد ۲۵۸ پرسشنامه به درستی عودت داده شد. تحلیل داده ها با استفاده روش های آمار توصیفی و استنباطی از جمله آزمون های فریدمن، همبستگی پیرسون و تی وابسته و کولموگروف – اسمیرنوف انجام شد. نتایج نشان داد به ترتیب عوامل عاطفی با میانگین رتبه ی ۱۲/۲، عوامل شناختی و در نهایت عوامل رفتاری با میانگین رتبه ی ۹۰/۱ سومین دلیل یا متغیر گرایش به تماشای برنامه های ورزشی تلویزیون می باشد.همان طور که نتایج نشان داد دلایل تماشای برنامه های ورزشی تلویزیون های ماهواره ای، عوامل رفتاری با میانگین رتبه ی ۱۱/۲ اولین دلیل تماشای این برنامه ها و عوامل شناختی با میانگین رتبه ی ۰۰/۲ دومین دلیل تماشای این برنامه ها است. و در نهایت عامل سوم عوامل عاطفی با میانگین رتبه ی ۸۹/۱ سومین دلیل یا متغیر گرایش به تماشای برنامه های ورزشی ماهواره ای می باشد. همچنین بین دیدگاه های مخاطبان در رابطه با دلایل گرایش به برنامه های ورزشی تلویوین ملی و ماهواره ای تفاوت وجود داشت. نتایج ضرایب همبستگی در رابطه با گرایش به تماشای برنامه های ورزشی تلویزیون های ملی و ماهواره ای و ارتباط آن با سن مخاطبان (۰۴۳/۰-P= و ۰۰۹/۰-P=) نشان از وجود همبستگی بسیار ضعیف بین این دو متغیر دارد و در نتیجه بین سن افراد با گرایش به برنامه های ورزشی تلویزیونی و ماهواره ای ارتباط معنی داری وجود نداشت. همچنین نتایج ضرایب همبستگی در رابطه با گرایش به تماشای برنامه های ورزشی تلویزیون های ملی و ماهواره ای و ارتباط آن با جنسیت مخاطبان (۰۹۳/۰-P= و ۰۳۵/۰-P=) نشان از وجود همبستگی بسیار ضعیف بین این دو متغیر دارد و در نتیجه بین سن افراد با گرایش به برنامه های ورزشی تلویزیونی و ماهواره ای ارتباط معنی داری وجود نداشت. در مجموع پیشنهاد می شود که برنامه ریزی دقیق تری بر روی برنامه های ورزشی شبکه های داخلی صورت گیرد و برنامه ها بر مبنای نیازهای افراد تولید و پخش شود.

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0