قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 205 بار
 • دسته بندی : ,
 • امتیاز کاربران :

بررسی ضریب رفتار قاب خمشی بتنی بهسازی شده با مهاربند همگرا براساس سطح عملکرد

در این تحقیق، ضریب رفتار قاب‌های خمشی بتنی مقاوم سازی شده با بادبندهای همگرا از نوع هشتی و کاهش دادن جرم که بر اساس ضوابط مبحث ششم (بارهای وارده به ساختمان) بارگذاری شده و براساس آئین نامه بتن ایران (آبا) طراحی شده و توسط «دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود» تحت مقاوم سازی قرار گرفته، براساس سطح عملکرد مطالعه و تعیین شده است. در این پژوهش، ضریب رفتار و اجرای آن با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی (بار افزون) تعیین گردیده است. برای این منظور، قابهای خمشی بتنی مسلح ۱، ۲، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۵ طبقه با تعداد دهانه‌های ۱ و ۳ با سطح شکل پذیری متوسط و در منطقه لرزه خیزی زیاد مورد مطالعه و بهسازی قرار گرفته‌اند. در قابهای سه دهانه از سه نوع جانمائی بادبندها استفاده شده است.

به این صورت که باد بندها در اولین دهانه یا در دهانه وسط یا در اولین و آخرین دهانه قرار می‌گیرند. در پایان ضریب رفتار قابهای مذکور براساس سطح عملکرد آنها محاسبه گردید و مشاهده شد که سختی سازها بعد از بهسازی، افزایش چشمگیری می‌یابد که این نتیجه از روی منحنی‌های Push-over سازه‌ها مشهود است.

همچنین ضریب رفتار محاسبه شده تفاوت زیادی با ضریب رفتار پیشنهاد شده و براساس روش مقاومت دارد.

فصل اول « مقدمه »

۱-۱- کلیات

۱-۲- هدف

۱-۳- تاریخچه تحقیقات

۱-۳-۱- تاریخچه مقاوم سازی قاب‌های خمشی بتنی توسط بادبند

۱-۳-۲- تاریخچه ضریب رفتار قاب‌های خمشی بتنی با بادبند

فصل دوم « تئوری ضریب رفتار »

۲-۱- مقدمه

۲-۲- مفاهیم طراحی لرزه‌ای سازه‌ها

۲-۳- روش‌های محاسبه ضرایب رفتار

۲-۳-۱- روش‌های آمریکایی

۲-۳-۱-۱- روش طیف ظرفیت فریمن

۲-۳-۱-۲- روش ضریب شکل پذیری یوانگ

۲-۳-۲- روش‌های اروپایی

۲-۳-۲-۱- روش تئوری شکل پذیری

۲-۳-۲-۲- روش انرژی

۲-۴- اجزای ضریب رفتار

۲-۴-۱- شکل پذیری

۲-۴-۱-۱- ضریب شکل پذیری کلی سازه

۲-۴-۱-۲- ضریب کاهش بر اثر شکل پذیری

۲-۴-۲- مقاومت افزون

۲-۴-۲-۱- عوامل موثر در مقاومت افزون

۲-۴-۲-۲- تعیین ضریب رفتار ناشی از مقاومت افزون

۲-۵- مقایسه رفتار لرزه‌ای قاب‌های خمشی و قابهای هم مرکز و خارج از مرکز

۲-۵-۱- قدرت جذب انرژی در بارگذاری یک جهته

۲-۵-۲- استهلاک انرژی دربارگذاری متناوب و منحنی‌های هیسترزیس (پس ماند)

۲-۵-۳- مزایا و معایب قاب با اتصالات ممان بر (MRF)

۲-۵-۴- مزایا و معایب  قاب با مهاربندی هم مرکز (CBF)

۲-۵-۵ مزایا و معایب قاب با مهاربندی خارج از مرکز (EBF)

۲-۶- نگاهی به ضوابط طراحی لرزه‌ای سازه‌های مهاربندی شده در آئین نامه‌های UBC97-ASD و پیوست ۲ آئین نامه ۲۸۰۰

۲-۶-۱- ضابطه بارگذاری ویژه در ستون‌ها

۲-۶-۱-۱- مقایسه ضوابط آیین‌نامه UBC97-ASD با پیوست ۲ آیین‌نامه ۲۸۰۰

۲-۶-۱-۲- تفاوت دو آیین نامه

۲-۶-۱-۳- علت قرار دادن این ضابطه در آیین نامه

۲-۶-۱-۴- علت بزرگنمایی نیروی زلزله به وسیله ضریب

۲-۶-۲- ضابطه لاغری در مهاربندها

۲-۶-۲-۱- مقایسه ضوابط آیین‌نامه  UBC97-ASD با پیوست ۲ آیین‌نامه ۲۸۰۰

۲-۶-۲-۲- تفاوت دو آیین نامه

۲-۶-۲-۳- علت قرار دادن این ضابطه در آیین نامه

۲-۶-۳- ضابطه کاهش تنش مجاز فشاری در مهاربندها

۲-۶-۳-۱- مقایسه ضوابط آیین‌نامه UBC97-ASD با پیوست ۲ آیین‌نامه ۲۸۰۰

۲-۶-۳-۲- تفاوت دو آیین نامه

۲-۶-۳-۳-علت قرار دادن این ضابطه در آیین نامه

۲-۶-۴- ضوابط مهاربندهای هفتی، هشتی و k

۲-۶-۴-۱- مقایسه ضوابط آیین‌نامه UBC97-ASD با پیوست ۲ آیین‌نامه ۲۸۰۰

۲-۶-۴-۲- تفاوت دو آیین نامه

۲-۶-۴-۳- علت قراردادن این ضوابط در آیین نامه

فصل سوم « تئوری بهسازی و روش تحقیق »

۳-۱- مقدمه

۳-۲- مبانی تئوری در طراحی براساس عملکرد

۳-۳- سطوح عملکرد ساختمان

۳-۳-۱- سطوح عملکرد اجزای سازه‌ای

۳-۳-۱-۱- سطح عملکرد ۱- قابلیت استفاده‌ی بی وقفه (Immiditely occupancy)

۳-۳-۱-۲- سطح عملکرد ۲- خرابی محدود

۳-۳-۱-۳- سطح عملکرد ۳- ایمنی جانی (Life – safety)

۳-۳-۱-۴- سطح عملکرد ۴- ایمنی جانی محدود

۳-۳-۱-۵- سطح عملکرد ۵- آستانه‌ی فروریزش (collapse prevention)

۳-۳-۱-۶- سطح عملکرد ۶- لحاظ نشده (Not-limited)

۳-۳-۲- سطوح عملکرد اجزای غیرسازه‌ای

۳-۳-۲-۱- سطح عملکرد A: خدمت رسانی بی‌وقفه

۳-۳-۲-۲- سطح عملکرد B : قابلیت استفاده ی بی وقفه

۳-۳-۲-۳- سطح عملکرد C: ایمنی جانی

۳-۳-۲-۴- سطح عملکرد D: ایمنی جانی محدود

۳-۳-۲-۵- سطح عملکرد E: لحاظ نشده

۳-۳-۳- سطوح عملکرد کل ساختمان

۳-۳-۳-۱- سطح عملکرد خدمت رسانی بی‌وقفه (۱-A)     ۵۱

۳-۳-۳-۲-سطح عملکرد قابلیت استفاده‌ی بی‌وقفه (۱-B) 52

۳-۳-۳-۳-سطح عملکرد ایمنی جانی (۳-C)   ۵۲

۳-۳-۳-۴-سطح عملکرد آستانه‌ی فروریزش (۵-E)   ۵۲

۳-۴- احتمال رویداد سطوح مختلف زلزله probalilstic Earthquake Hazard

۳-۵- سطوح بهسازی براساس دستورالعمل و تفسیر دستورالعمل بهسازی

۳-۵-۱- بهسازی مبنا

۳-۵-۲- بهسازی مطلوب

۳-۵-۳- بهسازی ویژه

۳-۵-۴- بهسازی محدود

۳-۵-۵- بهسازی موضعی

۳-۶- اجزایی سازه‌ای و غیرسازه‌ای

۳-۷- اعضای سازه‌ای اصلی و غیراصلی

۳-۸- روش به دست آوردن تغییر مکان هدف براساس دستورالعمل بهسازی

۳-۸-۱- روش به دست آوردن  با استفاده از مدل دو خطی منحنی Pushover

۳-۹- بیان تئوری و روش تحلیل استاتیکی غیرخطی

۳-۹-۱- روش تحلیل استاتیکی غیرخطی بر اساس FEMA-356 و دستور بهسازی

۳-۱۰- رفتار اعضای سازه‌ای با توجه به منحنی نیرو – تغییر شکل

۳-۱۰-۱- رفتار شکل پذیر نوع یک (Ductile Behavior, Type 1)

۳-۱۰-۲- رفتار شکل پذیر نوع دو (Ductile Behavior, Type 2)

۳-۱۰-۳- رفتار تردد (Brittle or Nouductile Behavior, Type 3)

۳-۱۱- مشخصات مصالح

۳-۱۲- روش به دست آوردن کرانه پایین مقاومت مصالح و مقاومت مورد انتظار مصالح در طراحی

۳-۱۳- ضریب آگاهی (Knowledge Factor)

۳-۱۴- معیارهای پذیرش برای روش‌های غیرخطی

۳-۱۵- اثرات بارهای ثقلی در تحلیل استاتیکی غیرخطی سازه‌ها تحت اثر بارهای جانبی

۳-۱۶- توزیع بار جانبی

۳-۱۷- مشخصات کلی سازه‌ها

۳-۱۷-۱- سازه‌هاي مورد مطالعه

۳-۱۷-۲- ضوابط مورد استفاده برای محاسبه تغییر مکان هدف و ضریب رفتار

۳-۱۷-۳- نام گذاری سازه‌ها

۳-۱۸- نرم افزار مورد استفاده

۳-۱۹- سطح عملکرد مورد مطالعه

فصل چهارم « نتایج و پیشنهادات »

۴-۱- مقدمه

۴-۲- دوره تناوب

۴-۳- تغییر مکان هدف

۴-۴- ضریب رفتار

۴-۵- نتیجه گیری

۴-۶- پیشنهادها

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0