قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 140 بار
 • دسته بندی :
 • امتیاز کاربران :

بررسی سفرهای روزانه و نقش مدیریت و برنامه ریزی شهری در هدفمند سازی آن(نمونه موردی : شهرکرد-اصفهان)

با توجه به اینکه شهر شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری رشد چندانی نداشته (چه از لحاظ کالبدی و چه از لحاظ برخی خدمات مانند تفریحی و تجاری ) و در سال ۱۳۸۹ (و سالهای پیش از آن) بیشترین جابجایی مسافر (۷۸٫۳% )از شهر شهرکرد ، به شهر اصفهان و اکثر آنها به صورت روزانه بوده است، این پژوهش سعی بر شناخت عوامل موثر در ایجاد این سفرها داشته است.

که روش کار به صورت ترکیبی از روش های اسنادی- تحلیلی و میدانی بوده، بدین صورت که پس از تکمیل  پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای آماری (Excel ,Spss) استفاده شده است.آزمون آماری آلفای کورنباخ نشان داد که این پرسشنامه از اعتبار و روایی بالایی برخوردار است.

آزمون های فرضیات تحقیق نشان داد که اولا هیچگونه رابطه ای بین علت سفرهای روزانه و گروه های جمعیتی سفر کننده از شهرکرد به اصفهان وجود نداشته است ثانیا رابطه ی معناداری بین سیستم حمل و نقل شهری شهرکرد-اصفهان و میزان تردد و همچنین رابطه معناداری بین خدمات شهری شهرکرد و تعداد سفر وجود دارد. که با مدیریت و برنامه ریزی صحیح می توان تعداد سفرها را کاهش وشهر شهرکرد را به سوی پیشرفت و توسعه سوق داد.

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه

۱-۲ طرح مسئله

۱-۳ سؤالهاي اصلي پژوهش

۱-۴ فرضيه ها ی پژوهش

۱-۵ اهداف پژوهش

۱-۶ سابقه انجام تحقيق

۱-۶-۱ تحقيق های انجام یافته داخلی

۱-۶-۲ تحقیق های انجام یافته خارجی

۱-۷ جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق

۱-۸ كاربردهاي متصور از تحقيق

۱-۸-۱ مراجع استفاده كننده از نتيجه پایان نامه

۱-۹ روش انجام تحقيق

۱-۹-۱ روش و ابزار گرد آوري اطلاعات

۱-۹-۲ روش تجزیه و تحلیل داده ها

۱-۱۰ روایی و پایایی تحقیق

۱-۱۱ جامعه آماری و روش نمونه گیری

۱-۱۲ مشکلات و محدودیت های تحقیق

فصل دوم

مبانی نظری و ادبیات موضوع

۲-۱ مقدمه

۲-۲روش شناسی تحقیق

۲-۲-۱ معرفی متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش

۲-۲-۱-۱  متغیر مستقل

۲-۲-۱-۱-۱ سفر

۲-۲-۱-۲ متغیرهای وابسته

۲-۲-۱-۲-۱ سیستم حمل و نقل

۲-۲-۱-۲-۱-۱ جنبه های حمل و نقل

۲-۲-۱-۲-۱-۲ مدلهای حمل و نقل
۲-۲-۱-۲-۱-۳ طبقه بندی های حمل و نقل

۲-۲-۱-۲-۱-۴ حمل و نقل و ارتباطات

۲-۲-۱-۲-۱-۵ حمل و نقل ، فعالیت ها و کاربری زمین

۲-۲-۱-۲-۱-۶ حمل و نقل ؛ انرژی و محیط زیست

۲-۲-۱-۲-۱-۷ مقررات قرارداد حمل و نقل

۲-۲-۱-۲-۱-۸ انواع حمل و نقل

۲-۲-۱-۲-۱-۸-۱ حمل و نقل زمينى يا راه‌هاى خشکى

۲-۲-۱-۲-۱-۸-۲ حمل و نقل با راه‌آهن

۲-۲-۱-۲-۱-۸-۲-۱ مزاياى راه‌آهن

۲-۲-۱-۲-۱-۸-۲-۲ مزاياى راه‌آهن از بُعد حجم کالا و تناژ بار وتعداد مسافر و نوع کالا

۲-۲-۱-۲-۱-۸-۲-۳ مزاياى راه‌آهن از نظر عامل زمان

۲-۲-۱-۲-۱-۸-۳ حمل و نقل تركيبي، راهي براي ارتقاي شبكه هاي ريلي

۲-۲-۱-۲-۱-۹ سيستم هاي نوين حمل و نقل در جهان

۲-۲-۱-۲-۱-۱۰ حمل و نقل عمومي

۲-۲-۱-۲-۱-۱۱ حمل و نقل نیمه عمومی

۲-۲-۱-۲-۲ مدیریت تقاضای سفر

۲-۲-۲-۱-۱-۱ مديريت شهري

۲-۲-۲-۱-۱-۲ مفهوم برنامه ریزی  وبرنامه ریزی شهری

۲-۲-۲-۱-۱-۳ تعامل فضایی

۲-۳ مروری بر مطالعات صورت گرفته

۲-۳-۱ مقايسه انگيزه هاي سفر در ميان دو نسل جوان و بزرگسال

۲-۳-۲ تخمين تابع تقاضاي سفر یک شهر

۲-۳-۳ استفاده از بهینه سازی فازی در تعدیل مقادیر نرخ های سفر

۲-۳-۴ مدل برنامه ریزی شبکه حمل و نقل اتوبوسرانی بین شهری

۲-۳-۵ مدل تحلیل عاملی برای انتخاب عوامل مؤثر برتقاضای سفر با اتوبوسهای بین شهری

۲-۳-۶ ميزان مخاطرات سفر با اتوبوس در يك راه اصلي بين شهري

۲-۳-۷ نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در كاهش تقاضاي سفرهاي شهري

۲-۳-۸ ميزان رضايت از سفر با مترو

۲-۳-۹ مدلسازی تولید سفر

۲-۳-۱۰ تدوین متدولوژی ارزیابی پارامترهای موثر بر تقاضای سفرها در ایران

۲-۳-۱۱ مولفه هاي كيفيت و كارايي حمل و نقل عمومي

۲-۳-۱۲ اهميت حمل و نقل پايدار شهري در توسعه پايدار شهري

۲-۳-۱۳ حل مسائل پيش بيني توزيع سفر در شبكه هاي حمل ونقل با پارامترهاي غير دقيق

۲-۳-۱۴ برنامه ریزی راهبردی توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای کشور

۲-۳-۱۵ روشهای مختلف برآورد ارزش زمان سفر

۲-۳-۱۶ پیش بینی تولید سفرهای بین شهری

۲-۳-۱۷ بررسي مدلهاي توليد سفر

۲-۳ -۱۷ -۱ مدل PBS&J

۲-۳-۱۷-۲ مدل رگرسيون لوژستيک

۲-۳-۱۷-۳ مدل BPNN

۲-۳-۱۷-۴ مقايسه نتايج مدلها

۲-۳-۱۸ بررسی اثرات تکرار سفر بر میزان رضایت مسافران

۲-۳-۱۹ تاثيرات حمل و نقل همگاني بر كاهش مصرف سوخت

۲-۳-۲۰ عوامل موثر در ايجاد حمل و نقل نامطلوب

۲-۳-۲۰-۱ راهکارهايي جهت بهبود وضعيت توسعه حمل و نقل همگاني

۲-۳-۲۱ راهکارهاي کاهش تقاضاي سفر

۲-۳-۲۱-۱ راهکارهايي كه مي توان براي کاهش تقاضاي سفر بكار برد شامل

۲-۳-۲۲ مناسب سازی شبکه حمل و نقل شهری و بین شهری

۲-۳-۲۳ سفر و شادی‌ ،نیاز بنیادین‌ مردم‌ ایران‌

۲-۳-۲۴ ثمرات سفر

۲-۳-۲۵ توصیه های ایمنی برای سفر با اتوبوس های بین شهری

۲-۳-۲۶ توصیه هایی برای روزهای مسافرت

۲-۳-۲۷ کاهش سفرهاي بين شهري با اتوبوس، با وجود ثبات نرخ بليط

۲-۳-۲۸ چرا بايد سفر كنيم؟

۲-۳-۲۸-۱ نکاتی درباره سفر با خودروي شخصي

۲-۳-۲۸-۲ نکاتی درباره سفر با قطار و اتوبوس

۲-۳-۲۸-۳ نکاتی درباره سفر با هواپيما

۲-۳-۲۹ روشهاي مدیریت تقاضاي سفر در حمل ونقل

۲-۳-۳۰ بررسي عوامل مؤثر بر زمان سفر در سيستم حمل ونقل

۲-۳-۳۱ مدل هوشمند تقاضای سفر  تحلیل الگوی مدل تقاضای سفرهای جاده ای

۲-۳-۳۲ تنگناهای سیستم حمل و نقل شهری

۲-۳-۳۳ مدیریت شهری

۲-۳-۳۳-۱ مدیریت شهری در جهان معاصر

۲-۳-۳۳-۲ اهداف مدیریت شهری

۲-۳-۳۳-۳ وظایف مدیریت شهری

۲-۳-۳۳-۴ ضرورت برنامه‌ریزی برای شهری سال

۲-۳-۳۳-۵ ارائه مدلى براى مديريت يكپارچه حمل و نقل

فصل سوم

معرفی منطقه مورد مطالعه

۳-۱ مقدمه

۳-۲ ویژگی های طبیعی

۳-۲-۱ وضعیت توپوگرافی

۳-۲-۲ فاكتورهاي اقليمي منطقه

۳-۲-۲-۱ ارتفاعات

۳-۲-۲-۲ عرض جغرافيايي

۳-۲-۲-۳ پوشش گياهي

۳-۲-۲-۴ ساعات آفتابي

۳-۲-۲-۵ توفان، رعد و برق

۳-۲-۲-۶ روزهاي همراه با برف و يا مخلوط برف و باران

۳-۲-۲-۷ روزهاي همراه با گرد و خاك

۳-۲-۲-۸ اقلیم شهرکرد 

۳-۲-۳ جهت وزش بادهاي غالب

۳-۳ ویژگی های انسانی

۳-۳-۱ تاریخچه شهرکرد

۳-۳-۲ امور ايمني و ترافيك

۳-۳ -۳ تقسیمات سیاسی

۳-۳-۴ ویژگی های اجتماعی

۳-۳-۴-۱ آمار جمعیتی شهرکرد

۳-۳-۴-۲ بعد خانوار

۳-۳-۴-۳ تحولات حجم جمعیت

۳-۳-۴-۴ میزان رشد جمعیت

۳-۳-۴-۵ پیش بینی جمعیت آینده شهرکرد

۳-۳-۴-۶ برآورد مهاجرت در شهر و شهرستان شهرکرد

۳-۳-۴-۷ مهاجران وارد شده

۳-۳-۴-۸ مبادلات مهاجرتی استان با سایر استان ها

۳-۴-۴-۹  مراکز آموزشی و دانشگاهی

۳-۴  خصوصیات اقتصادی شهر

۳-۴-۱ بخش صنعت

۳-۴-۲ بخش معدن

۳-۴-۳ کشاورزی

۳-۴-۴ دامپروری

۳-۴-۵ خدمات

۳-۴-۶ میزان و نسبت درصد جمعیت فعال در بخش های مختلف اقتصادی

۳-۴-۷ جمعیت فعال از نظر اقتصادی

۳-۵ خصوصیات کالبدی شهر

۳-۵-۱ نحوه استفاده از اراضی

۳-۵-۱-۱ مسکونی

۳-۵-۱-۲ آموزشی

۳-۵-۱-۳ آموزش عالی و فنی حرفه ای

۳-۵-۱-۴ بهداشتی

۳-۵-۱-۵ درمانی

۳-۵-۱-۶ مکان‌های تفریحی         

۳-۵-۱-۷ فضای سبز شهرکرد

۳-۵-۱-۸ مذهبی

۳-۵-۱-۹ فرهنگی

۳-۵-۱-۱۰ ورزشی

۳-۵-۱-۱۱ جهانگردی و پذیرایی

۳-۵-۱-۱۲ اداری-خدمات شهری

۳-۵-۱-۱۳ نظامی- ستادی

۳-۵-۱-۱۴ صنعتی

۳-۵-۱-۱۵ تاسیسات و تجهیزات شهری و گورستان

۳-۵-۲ شبکه ارتباطی شهر

۳-۵-۲-۱ حریم شبکه ارتباطی

۳-۵-۲-۲ ارتباطات منطقه

۳-۵-۲-۳ شیب خیابانها و نحوه دفع آبهای سطحی

۳-۵-۲-۴ حمل و نقل و انبارها

۳-۵-۲-۵ سرویس حمل و نقل عمومی

۳-۵-۲-۶ حمل ونقل شهری و برون شهری

۳-۵-۲-۶-۱ اتوبوس شهری

۳-۵-۲-۶-۲ تاکسی

۳-۵-۲-۶-۳ فرودگاه

۳-۵-۲-۶-۴ پایانه‌ها‌های مسافربری

۳-۶ معیارها و ضوابطی که باید در طرح ریزی کالبدی شهر مورد توجه قرار گیرد

۳-۷ نتیجه گیری

فصل چهارم

یافته های پژوهش

۴-۱ مقدمه

۴-۲ نتایج توصیفی تحقیق

۴-۲-۱ وضعیت جنسی پاسخگویان

۴-۲-۲ وضعیت محل سکونت پاسخگویان

۴-۲-۳ وضعیت سنی پاسخگویان

۴-۲-۴ وضعیت تحصیلات پاسخگویان

۴-۲-۵ وضعیت میانگین سفر پاسخگویان به اصفهان در هفته

۴-۲-۶ وضعیت بیشترین تعداد سفر در روزهای هفته از طرف پاسخگویان

۴-۲-۷ وضعیت مقصد نهایی سفرپاسخگویان

۴-۲-۸ وضعیت علت سفر

۴-۲-۹ وضعیت نوع وسیله نقلیه مورد استفاده در سفرها از طرف پاسخگویان

۴-۲-۱۰ وضعیت ناسبترین سیستم حمل و نقل پیشنهادی پاسخگویان بین دو شهر شهرکرد و اصفهان

۴-۲-۱۱ وضعیت دلیل انتخاب این نوع سیستم حمل و نقل از نظر پاسخگویان

۴-۲-۱۲ وضعیت نظر خواهی در مورد خدمات

۴-۲-۱۳ وضعیت نظر خواهی در مورد سیستم حمل و نقل

۴-۳-۱ سهم استان از حمل و نقل جاده ای

۴-۳-۲ سهم شهرستان شهرکرد از سفرهای استانی(پایانه مسافربری آزادی)

۴-۴ نتایج استنباطی پژوهش

۴-۴-۱ آزمون فرضیه اول

۴-۴-۱-۱ وضعیت پاسخگویان از نظر گروه سنی و علت سفر

۴-۴-۲ آزمون فرضیه دوم

۴-۴-۳ آزمون فرضیه سوم

فصل پنجم

جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

۵-۱ جمع بندی

۵-۲ نتایج پژوهش

۵-۲-۱ نتایج توصیفی

۵-۲-۲ نتایج استنباطی

۵-۲-۲-۱ آزمون فرضیه اول

۵-۲-۲-۲ آزمون فرضیه دوم

۵-۲-۲-۳ آزمون فرضیه سوم

۵-۳ اقدامات مورد نیاز برای حل مشکلات سیستم حمل و نقل در محدوده مورد مطالعه

۵-۳-۱ اقدامات فرهنگی

۵-۳-۲ اقدامات قانونی

۵-۳-۳ اقدامات اقتصادی

۵-۳-۴ اقدامات خدماتی

۵-۳-۵ اقدامات اجتماعی

۵-۴ ارائه پیشنهادات

۵-۵ موضوعات پیشنهادی جهت کار در آینده

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0