قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 136 بار
 • دسته بندی :
 • امتیاز کاربران :

بررسی اكولوژيك پوشش گياهي منطقه جنگلي وزگ (جنوب شرقي ياسوج)

در مطالعات کاربردی برای حل مسائل اکولوژيکی در ارتباط با مديريت و حفاظت از اکوسيستم‌های طبيعي، شناخت و بررسی پوشش گياهی بسيار مهم است. بررسی اکولوژيکی پوشش گياهی جنگل‌های زاگرس که وسيع‌ترين ناحيه رويشی کشور محسوب می‌شوند، مسئله حفاظت و حمايت در آن از اهميت خاصی برخوردار است. هدف از انجام اين تحقيق بررسی اکولوژيک پوشش گياهی جنگل وزگ واقع در جنوب شرقی ياسوج بود. جهت جمع‌آوری داده‌های مربوط به پوشش درختی و درختچه‌ای، تعداد ۶۱ قطعه نمونه ۴۵۰ متر مربعی بصورت تصادفی سيستماتيک پياده گرديد. در هر قطعه نمونه، برآورد پوشش گونه‌ها‍ي درخت‍ي و درختچه‌اي به صورت ع‍ين‍ي و به صورت درصد ب‍يان گرديد. جهت برداشت پوشش علف‍ي در چهار گوشه و مرکز پلات اصلی پنج م‍يکرو پلات به ابعاد يك متر مربع برداشت شد و نوع گونه و درصد پوشش آن به روش براون-بلانکه تخم‍ين زده شد. همچن‍ين جهت اندازه‌گ‍يري زادآوري گونه‌هاي چوب‍ي، در هر قطعه نمونه اصل‍ي، قطعات نمونه‌ا‍ي مربع شکل به ابعاد ۸×۸ متر پ‍ياده گرديد و تمام‍ي نهال‌هاي شاخه‌زاد و دانه‌زاد براي هر گونه ثبت شد. به منظور مشخص کردن گروه‌هاي اكولوژيك و گونه‌هاي شاخص در منطقه مورد مطالعه از تحل‍يل دو طرفه گونه‌هاي شاخص (TWINSPAN) استفاده گرديد. جهت تع‍ي‍ين و برآورد تنوع زيستي گ‍ياه‍ي از شاخص‌ها‍ي عددي غناي گونه‌اي مارگالف و منه‍ين‍يک، يكنواختي پايلو و تنوع گونه‌ا‍ي شانون-وينر و س‍يمپسون استفاده شد. دو روش رسته‌بندي، روش آنال‍يز تطب‍يق‍ي قوس‌گيري شده (DCA) و روش آنال‍يز تحل‍يل تطب‍يق‍ي متعارف (CCA) براي تجزيه و تحليل ارتباط بين پوشش گياهي و زادآوري با متغيرهاي محيطي بكار گرفته شد. نمونه‌هاي جمع‌آوري شده با استفاده از فلورهاي مختلف شناسايي گرديد. نتايج نشان داد که در منطقه مورد مطالعه چهار گروه اكولوژيك وجود دارد که اين گروه‌ها عبارتند از: گروه اول Quercus brantiiAnthenus italica، گروه دوم Heteranthelium piliferumAvena clauda، گروه سوم Teucrium polium و گروه چهارم Salvia reautreana. همچنين ارتباط بين گروه‌های اکولوژيک با متغ‍يرهاي مح‍يط‍ي و شاخص‌هاي تنوع زيست‍ي معن‍ي‌دار‍ بود. مؤثرترين متغ‍يرهاي مح‍يط‍ي در ارتباط با گروه‌هاي اكولوژيك، متغ‍ير درصد لاشبرگ، ارتفاع از سطح دريا، درصد پوشش علف‍ي و درصد ش‍يب بود. نتايج نشان داد که عوامل فيزيوگرافی روی شاخص‌های تنوع زيستی گياهی تأثير معنی‌دار داشته، به طوري که ارتفاع از سطح دريا بر شاخص تنوع س‍يمپسون و يكنواختي، جهت جغراف‍ياي‍ي بر شاخص‌ها‍ي غناي مارگالف و منهين‍يک و درصد ش‍يب بر شاخص‌ها‍ي تنوع س‍يمپسون و شانون- وينر و شاخص يكنواختي اثر معني‌داري داشتند. طبق نتايج بدست آمده زادآوري‌ گونه‌های درختی و درختچه‌ای با متغ‍يرهايي چون ارتفاع از سطح دريا، درصد پوشش سنگ‍ي، درصد لاشبرگ و آهک و پتاس‍يم خاک ارتباط معن‍ي‌داري نشان داد. در بررس‍ي فلورست‍يک گ‍ياهان منطقه مورد مطالعه، ۱۲۲ گونه گ‍ياه‍ي شناسايی گرديد که اين گونه‌ها به ۳۲ ت‍يره و ۱۰۲ جنس تعلق داشته و  ب‍يشترين شکل رويش‍ي متعلق به تروف‍يت‌ها و ب‍يشترين درصد عناصر شناساي‍ي شده در منطقه مورد مطالعه متعلق به  عناصر منطقه ايران توران‍ي بود.
افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0