قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 116 بار
 • دسته بندی :
 • امتیاز کاربران :

بررسي عوامل اجتماعي وفرهنگي مؤثر برمشاركت روستائيان درطرحهاي عمران روستايي

بررسي عوامل اجتماعي وفرهنگي مؤثر برمشاركت روستائيان درطرحهاي عمران روستايي(دهستان شروينه ازتوابع شهرستان جوانرود)

عالمان اجتماعي،مشاركت مردم راشرط اصلي توسعه مي دانند.توسعه اي كه درون زابوده ومتناسب باخواسته هاي واقعي هرجامعه سازگارباشد.مشاركت روستائيان درطرحهاوپروژ‍ ه هاي عمراني روستايي موجب مي شودكه فعاليتهاي انجام گرفته متناسب بانيازهاي واقعي آنها باشدوهمچنين قدرت انديشيدن،تصميم گيري وبرنامه ريزي درآنهاافزايش مي دهد.تازمانيكه روستائيان درامر    تصميم گيري،نگهداري ويابهره برداري مطلوب ازپروژ ه ها وطرحهاي عمراني مشاركت نداشته باشندهرگونه حركت توسعه اي باشكست مواجه شده وموجب اتلاف سرمايه هاي مادي گرديده وبدنبال آن يأس وسرخوردگي وكاهش سرمايه هاي اجتماعي مي شود.دراين تحقيق مشاركت درطرحهاي عمران روستايي درشش بعد تصميم گيري،اجرا،نظارت،بهره برداري،نگهداري وارزشيابي مورد بررسي قرارگرفته وبراين اساس،شاخص مشاركت درطرحهاي عمران روستايي ساخته شد.سؤال اصلي تحقيق اين بودكه چه عوامل اجتماعي وفرهنگي برمشاركت روستائيان درطرحهاي عمران روستايي مؤثرند؟عواملي كه به عنوان متغيرهاي مستقل مورد بررسي قرارگرفتند،عبارت بودندازانگيزه پيشرفت،نوگرايي،تمايل به كارگروهي،اعتماداجتماعي،انسجام اجتماعي به عنوان مقوم ،بيگانگي اجتماعي ووابستگي به دولت به عنوان عوامل منفي وكاهندة مشاركت درطرحهاي عمراني موردبررسي قرارگرفتند.همچنين چگونگي ارتباط بين پايگاه اجتماعي،ميزان سوادوسن افرادبامشاركت آنهادرطرحهاي عمراني موردبررسي قرارگرفت.خاستگاه نظري اين عوامل ديدگاههاي نظري نوسازي وسرماية اجتماعي ويافته هاي تجربي دراين دوزمينه مي باشد.درآغازبابيان سرچشمه هاي فكري اين مفاهيم وپيوندآنهابامشاركت جايگاه آنهادرانديشه برخي ازصاحب نظران علوم اجتماعي مشخص شد،سپس ابعادنظري اين مفاهيم درادبيات جامعه شناسي موردبررسي  قرارگرفت.بابيان مؤلفه هاي هريك ازاين مفاهيم،تعريف عملياتي وآزمون تجربي آنها امكان پذيرگرديدودرنهايت بااستفاده ازتكنيك پرسشنامه همراه بامصاحبه داده هاي لازم درحوزه مورد مطالعه جمع آوري شدوارتباط بين هريك ازمتغيرهاي مستقل بامتغيروابسته اندازه گيري گرديد.نتايج آماري بدست آمده ازداده هابدين شرح است:بين متغيرهاي انگيزه پيشرفت،تمايل به كارگروهي،اعتمادمتقابل بين مردم،انسحام اجتماعي،پايگاه اجتماعي بامتغيروابسته رابطة معني داري بدست آمد.بين متغيرهاي نوگرايي،سن،سطح تحصيلات،بيگانگي اجتماعي،وابستگي به دولت،اعتمادبه دولت بامتغيروابسته رابطةمعني داري بدست نيامد.دربررسي تحليل مسير،متغيرهاي انسجام اجتماعي وپايگاه اجتماعي بطورمستقيم برمتغيروابسته تأثيرداشتند.متغيرهاي انگيزه پيشرفت،اعتماداجتماعي بطورمستقيم وغيرمستقيم برمتغيروابسته تأثيرداشتند. بيگانگي اجتماعي بطورمستقيم و غيرمستقيم برمتغير وابسته تأثيرمنفي داشت.

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0