قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 332 بار
 • دسته بندی :
 • امتیاز کاربران :

بررسي جامعه شناختي نگرش شهروندان نسبت به فعاليتهاي اجتماعي شهرداري

بررسي جامعه شناختي نگرش شهروندان نسبت به فعاليتهاي اجتماعي شهرداري( مطالعه­ ی موردی منطقه­ی پنج تهران)

پژوهش حاضر با عنوان « بررسي جامعه شناختي نگرش شهروندان نسبت به فعاليتهاي اجتماعي شهرداري» (مطالعه ي موردي منطقه پنج تهران) انجام پذيرفته است، كه در پنج فصل تدوين گرديده:

در فصل اول مباحثی كلي راجع به موضوع تحقيق ارائه شده است. طرح مسأله، ضرورت و اهميت تحقيق، اهداف، پيشينه قلمرو زماني و مكاني و محدوديتها مطرح گرديده­اند. شناخت مديريت شهري از نگرش شهروندان، مديريت نگرش شهروندي از جمله مباحثی بوده است كه بدان پرداخته شده است.

فصل دوم به مباني نظري اختصاص دارد، در ابتدا مباحثي راجع به نگرش مطرح شده و سپس نظريه­هاي روان شناسي اجتماعي و نظريات جامعه شناختي ارائه شده اند و در آخر نيز از نظريه­ي عمومي كنش
پارسنز به عنوان چارچوب نظري براي تحليل موضوع استفاده شده است چرا كه هم به سطوح خرد كنش و نظام شخصيت توجه دارد و هم به ساختارهاي اجتماعي در سطح كلان .

فصل سوم مربوط به روش تحقيق است ، جامعه ي آماري در اين پژوهش با استفاده از فرمول كوکران ۳۸۴ نفر از شهروندان ساكن در منطقه ي پنج شهر تهران در سال ۱۳۸۷ بوده و روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله­اي و روش پژوهش بررسي اسناد و مدارك علمي و پيمايش مي باشد به منظور گردآوري اطلاعات پس از تعيين اهداف و ارائه فرضيات و مشخص شدن متغيرهاي اصلي،‌پرسشنامه اي تنظيم شد كه ابتدا در يك گروه ۲۶ نفره توزيع گرديد و پس از جمع آوري آن و تعيين روايي و پايائي با استفاده از فرمول كرونباخ و رفع نواقص برخي گويه ها، تست نهايي در ميان چهار صد نفر از شهروندان انجام گرديد، سپس اطلاعات بدست آمده در محيط spss  پانچ و مورد پردازش قرار گرفت.

فصل چهارم مربوط به عمليات ميداني تحقيق مي باشد كه در دو قسمت تحليل توصيفي و تحليل استنباطي ارائه شده است در تحليل توصيفي از جداول يك بعدي و نمودار ميله اي استفاده گرديده و در تحليل استنباطي از جداول دو بعدي و پارامترهاي ميانگين، انحراف معيار و آزمون ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چند متغيره استفاده شده است.

در آخر به اين نتيجه رسيديم كه بين فعاليتهاي شهرداري در چهار بعد عمراني- خدماتي ، برنامه ريزي ، تعاملي، تربيتي و نگرش شهروندان در سه بعد شناختي، عاطفي يا احساسی ، تمايل به عمل، رابطه وجود دارد . با اين تفاوت كه ميان نگرش شهروندان در بعد تمايل به عمل با فعاليتهاي اجتماعي در چهار بعد، همبستگي كمتري در مقايسه با ساير ابعاد نگرش وجود دارد. از سوي ديگر با تقسيم بعد تمايل به عمل به سه بعد همكاري، همفكري و مالي به اين نتيجه رسيديم كه بيشترين ميزان تمايل به عمل در بعد همكاري است و در بعد همفكري و مالي شهروندان به نسبت كمتر تمايل به عمل با شهرداري دارند.

نتايج تحليل رگرسيون نيز نشان دهنده ي آن است كه دو متغير ميزان فعاليت در بعد عمراني- خدماتي با وزن بتاي ۴۲۷% و ميزان فعاليت در بعد تربيتي با وزن بتاي ۳۰/۰ بيشترين تأثير را بر متغير وابسته داشته اند اما دو متغير ميزان فعاليت در بعد برنامه ريزي با وزن بتاي ۰۲۴/۰ و ميزان فعاليت در بعد تمایلي با وزن بتاي ۰۵۸/ كمترين تأثير را داشته اند به عبارتي تأثير مثبت اما ضعيف روي متغير وابسته داشته اند.

رابطه ي ميان متغيرهاي زمينه اي با متغير وابسته نيز مورد بررسي قرار گرفته و تحليلها نشان مي دهند كه بين سن پاسخگويان و نگرش آنها نسبت به فعاليتهاي اجتماعي شهرداري رابطه وجود دارد واين رابطه به اينگونه است كه هر چه ميزان سن پاسخگويان كاهش مي يابد، ميزان نگرش آنان نسبت به فعاليتهاي اجتماعي افزايش مي يابد و بر عكس، همچنين بين ميزان تحصيلات و نگرش شهروندان رابطه وجود نداشت و فرضيه ي پژوهشگر مبني بر وجود رابطه رد شد.

همچنين تفاوت معناداري بين نگرش مجرد و متأهل ها مشاهده نشد و فرضيه ي پژوهشگر مبني بر وجود تفاوت رد شد. همچنين بين جنس و نگرش نيز تفاوت معناداري مشاهده نگرديد و فرضيه ي پژوهشگر مبني بر وجود رابطه معنادار رد گرديد.

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0