قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 93 بار
 • دسته بندی :
 • امتیاز کاربران :

بررسي جامعه‌شناختي بحران‌هويت درجامعة معاصر ايران

 بررسي جامعه‌شناختي بحران‌هويت درجامعة معاصر ايران بررسي موردي دانش‌آموزان پسر سال سوم دبيرستان شهر تهران

اين تحقيق از دو بخش «نظري» و«تجربي» تشكيل يافته است. در بخش نظري اين تحقيق از روش «اسنادي» و در بخش تجربي آن از روش«پيمايشي» استفاده شده است. مباحث بخش نظري اين تحقيق مبتني بر اين فرض اساسي بوده است كه «جامعة معاصر ايران همواره عرصة چالش هاي فكري و فرهنگي ، كشمكش ميان ارزش هاي گوناگون و در نتيجه«بحران هويت» بوده است. هدف اساسي در اين بخش از تحقيق بررسي جامعه شناختي اين پديده در جامعة معاصر ايران بوده است. در بخش تجربي اين تحقيق نيز پانزده فرضيه مورد آزمون قرار گرفته اند.

دربخش نظري اين تحقيق گفته شده است كه بحران هويت پديده اي جهاني است كه به وي‍‍‍‍‍‍‍‍ژه در عصر جديد در بسياري از جوامع انساني ظهور كرده است. به منظور نشان دادن اهميت اين پديده گفته شده است چنين پديده اي مي تواند نظم و همبستگي اجتماعي را به خطر انداخته و حتي سبب فروپاشي اجتماعي شود. از سوي ديگر ، چنين پديده اي مي تواند سد راه پيشرفت و توسعة جامعه شود. بنا به چنين دلايلي بررسي جامعه شناختي آن ـ به ويژه با توجه به تجربة جامعة معاصر ايران ـ داراي ضرورت و اهميت تلقي شده است. در اين بخش همچنين ديدگاههاي برخي از مشهورترين روانشناسان ، روانشناسان اجتماعي و جامعه شناسان در زمينة هويت انساني   و آسيب هاي اجتماعي آن مورد بررسي قرار گرفته اند. اين ديدگاهها غالباً بر محور مسألة  «از خودبيگانگي»يا «بيگانگي اجتماعي» متمركزاند.

در اين تحقيق به علت اعتقاد به پيچيدگي مسائل و پديده هاي انسانیـ اجتماعي از چند چهارچوب نظري استفاده شده است ، با وجود اين ، بهره گيري از رويكرد«كاركردگرايي ساختي» تالكوت پارسونز در اولويت قرار گرفته است. با بهره گيري از اين رويكرد چنين فرض شده است كه اگر در جريان تبادل«انرژي»و«اطلاعات» ميان خرده نظام هاي جامعه اختلال به وجود آيد ،        بحران هويت در جامعه پديدار خواهد شد. با توجه به چنين رويكردي سه برهة تاريخي جامعة معاصر  ايران ، يعني«از جنبش مشروطيت تا سرآغاز حكومت پهلوي»،«دوران حكومت پهلوي»و«پس از انقلاب اسلامي» ، به عنوان برهه هايي در نظر گرفته شده اند كه در آنها جامعة ايران درگير بحران هويت بوده است. در تبيين چنين پديده اي گفته شده است كه همگرايي عوامل اجتماعي داخلي و خارجي سبب ظهور آن شده است. اين عوامل عبارتند از: «جهاني شدن پديده هاي انساني ـ  اجتماعي»،«استبداد سياسي و تضاد دولت وملت در ايران»،«ظهور چالش هاي قومي در ايران»،«تعارض هاي بنيادي تاريخي در درون نظام فرهنگي ايران»،«فقدان نهادهاي مدني در ايران»،«وجود شكاف هاي اجتماعي( در ايران؟)»،«غرب گرايي و نفوذ فرهنگي غرب در ايران»،         «فراهم نيامدن زمينه هاي اجتماعي كثرت گرايي فرهنگي در ايران» و«ضعف بنيان هاي                    فكري ـ فرهنگي جامعة ايران در رويارويي با ارزش ها و فرهنگ هاي بيگانه». با توجه به عناوين مذكور، (در اين تحقيق؟) عوامل اجتماعي داخلي بروز بحران هويت داراي اهميت بيشتري تلقي           شده اند. همچنين ، در بخش نظري اين تحقيق آسيب شناسي اجتماعي هويت ايراني در ميان برخي ازمشهورترين روشنفكران معاصر ايران  مورد بررسي قرار گرفته اند.

در بخش تجربي اين تحقيق فرضيات تحقيق مورد آزمون قرار گرفته اند. جامعة آماري اين تحقيق عبارت است از«دانش آموزان پسر سال سوم دبيرستان شهر تهران». (روش نمونه گيري؟)از ميان پانزده فرضية مطرح شده(در اين تحقيق؟) ، ده فرضيه تأييد شده و پنج فرضيه تأييد نشدند.            آزمون هاي آماري نشان دادند كه ميان «ضعف هويت سازي نظام سياسي»،«ضعف هويت سازي آموزش و پرورش»،«هويت سازي آمرانه از سوي نظام سياسي»،«هويت سازي آمرانه از سوي آموزش و پرورش»،«بي هنجاري اجتماعي»،«بي هنجاري(دوگانگي)مذهبي»،«عدم مشاركت جويي              دانش آموزان در گروهها و تشكل هاي اجتماعي»،«ضعف حافظة تاريخي دانش آموزان»،«ضعف زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي داخلي»و«تعارض ارزش ها»(متغيرهاي مستقل تحقيق) و«بحران هويت دانش آموزان»(متغير وابستةتحقيق)رابطة معنادار و مستقيم وجود دارد. همچنين اين          آزمون ها نشان دادند كه ميان «رشتةتحصيلي دانش آموران»،«پايگاه اقتصادي ـ  اجتماعي والدين دانش آموزان»،«بعد خانوار دانش آموزان»،«ضعف هويت سازي خانوادة دانش آموزان»               و«هويت سازي آمرانه از سوي خانوادة دانش آموزان» و«بحران هويت دانش آموزان»رابطةمعنادار وجود ندارد. نتايج « تحليل چند متغيره» نيز نشان می دهند که مهمترين متغيرها از نظر اثرگذاری بر متغير وابسته (« بحران هويت دانش آموزان») به ترتيب عبارتند از: « هويت سازی آمرانه از سوی نظام سياسی»،« بی هنجاری(دوگانگی) مذهبی»،« تعارض ارزش ها»،« ضعف زمينه های اجتماعی و فرهنگی داخلی»، « ضعف هويت سازی نظام سياسی» و « هويت سازی آمرانه از سوی آموزش          و پرورش». چهار متغير اول دارای تأثير مستقيم بر متغير وابسته بوده اند و دو متغيير آخر نيز به واسطة متغيرهای « بی هنجاری(دوگانگی)مذهبی»و« تعارض ارزش ها» بر متغير وابسته موثر   بوده اند.

نتايج اين تحقيق نشان مي دهند که متغيرهای اجتماعی« سطح کلان» بيشترين تأثير را بر بحران هويت دانش آموزان دارند. پس از آنها متغيرهای اجتماعی « سطح ميانه» قرار دارند. در حالی که متغيرهای اجتماعی « سطح خرد» تأثيری بر بحران هويت دانش آموزان نداشته اند.

با در نظر گرفتن شرايط فکری ـ فرهنگی ، سياسی و اجتماعی جامعة معاصر ايران ـ به  طور اعم ـ  و نتايج به دست آمده در بخش« تجربی» اين تحقيق ـ به طور اخص ـ پيشنهادهايی جهت مواجهه با بحران هويت درجامعة کنونی ايران از سوی محقق مطرح شده اند. در پايان اين تحقيق نيز محدوديت ها و مشکلات تحقيق مطرح شده اند.

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0