قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 188 بار
 • دسته بندی : ,
 • امتیاز کاربران :

استفاده بهینه از فضای هوایی کشور با هدف افزایش پروازهای ترانزیت

در این تحقیق، در مرحله اول پتانسيل و امكانات بالقوه كشور در جذب پروازهاي ترانزيت كه خود بر اقسام مختلفي مي تواند مطرح باشد بررسي مي گردد. به اين شكل كه جايگاه و عملكرد فرودگاههاي بين المللي كشور در جذب پروازهاي ترانزيت شناسايي می شود و سپس با بررسي عملكرد كشورهايي از منطقه كه در جذب پروازهاي ترانزيت موفق عمل كرده اند و با تطبيق اقدامات انجام گرفته در آن كشورها با شرايط و اوضاع كشورمان، راهكارهاي جذب درصد بيشتري از پروازهاي ترانزيت به هوا، فضا و فرودگاههاي كشور شناسايي و ارزيابي مي گردد. جذب پروازهاي ترانزيت مي تواند بهره دهي اقتصادي مناسبي براي يك كشور داشته باشد چرا كه ضمن ايجاد اشتغال، عوارض و هزينه هاي متنوعي از هواپيماههاي مربوطه اخذ مي شود.

در هر بخش برای فهم بیشتر، ضمن مدلسازی مساله ،جداول و نمودارهایی ارائه شده است که در بخش مربوطه به تفصيل به آن پرداخته شده است.

در نهایت و در فصل آخر،نتیجه گیری و پیشنهاداتی جهت ارتقاء توان جذب پروازهای ترانزیتی، عبوری و توقفی، توسط کشورمان ارائه گردیده است.

 

فصل اول: كليات

۱- کلیات

۱-۱- اهمیت و هدف مساله

۱-۱-۱- اهمیت مساله

۱-۱-۲- هدف مساله

۱-۲- پیشینه تحقیق- کـــــاوش در متون

۱-۳- روش تحقــــیق

۱-۳-۱- روش پژوهش در بخش«بررسي پروازهاي عبوري و ترانزيت هوايي بدون توقف در

آسمان ايران»

۱-۳-۲- روش پژوهش در بخش ‘تحليل و بررسي پتانسيل‌هاي بالقوه ترانزيت هوايي با توقف و ارائه راهكارهاي

جذب آن’

۱-۴-۳- روش پژوهش در بخش ‘بررسي وضعيت ترانزيت مسافر درفرودگاههاي منطقه’

فصل دوم: بررسی عملکرد فرودگاههای بین المللی منطقه وایران در جذب پروازهای ترانزیت

۲- بررسی عملکرد فرودگاه های بین المللی منطقه وایران در جذب پروازهای ترانزیت

۲-۱-  فرودگاههاي بين المللي داخلي

۲-۲- فرودگاههاي بين المللي منطقه اي

۲-۳- بررسي عملكرد فرودگاههاي بين المللي ايران و منطقه در ارتباط با پروازهاي برون‌مرزي

شركتهاي هواپيمايي

۲-۳-۱- تحليل و بررسي فرودگاههاي بين المللي ايران در ارتباط با عملكرد آنها در پروازهاي برون

۲-۳-۱-۱- بررسي گستردگي وتواتر پروازهاي بين المللي خطوط هوايي ايراني در فرودگاههاي

بين المللي كشور به منظور ارزيابي امكان جذب مسافرين ترانزيت از ساير كشورها

۲-۳-۱-۲- بررسي گستردگي و تواتر پروازهاي بين المللي خطوط هوايي خارجي در فرودگاههاي

بين المللي ايران

۲-۳-۱-۳- تحليل و بررسي فرودگاههاي بين المللي ايران در ارتباط با پروازهاي ترانزيت باتوقف

۲-۳-۲- تحليل و بررسي فرودگاههاي بين المللي منطقه درارتباط با عملكرد آنها در پروازهاي  بين‌المللي

۲-۳-۲-۱- بررسي گستردگي و تواتر پروازهاي بين المللي توسط ناوگان هوايي امارات و گلف‌اير

از پايگاههاي همان كشوها

۲-۳-۲-۲- تحليل و بررسي فرودگاههاي بين المللي منطقه در ارتباط با پروازهاي ترانزيت باتوقف

۲-۳-۲-۳- مقايسه ارتباط كمي بين پروازهاي ترانزيت باتوقف و عملكرد خطوط هوايي خارجي در هر فرودگاه

۲-۴- بررسي تعرفه هاي خدمات فرودگاهي در فرودگاههاي منطقه

۲-۵-۱- تعرفه‌هاي خدمات فرودگاهي در كشورهاي ارمنستان(Armenia) و آذربايجان(Azerbaijan)

۲-۵-۲- تعرفه هاي خدمات فرودگاهي در كشور بحرين (Bahrain)

الف – هزينه پرداختي نشست (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستي مجاز)

ب – هزينه پرداختي پاركينگ (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستي مجاز)

ج – هزينه سرويسهاي مسافران

۲-۵-۳- تعرفه هاي خدمات فرودگاهي در كشور عراق (IRAQ )

الف – هزينه پرداختي نشست ( بر پايه ماكزيمم وزن برخاستي )

ب – هزينه پرداختي روشنايي

ج – هزينه پرداختي پاركينگ

د – هزينه سرويسهاي مسافران

ه – هزينه نگهداري

۲-۵-۴- تعرفه هاي خدمات فرودگاهي در كشور اردن (Jordan)

الف – هزينه پرداختي نشست (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستي مجاز )

ب – هزينه سرويسهاي مسافران

ج – هزينه پرداختي پاركينگ (براساس ماكزيمم وزن برخاستي مجاز)

د – هزينه پرداختي آشيانه (برپايه ماكزيمم وزن برخاستي مجاز)

ه – هزينه پل هوايي

۲-۵-۵- تعرفه هاي خدمات فرودگاهي در كشور قزاقستان (Kazakhstan )

الف – هزينه پرداختي نشست (براساس ماكزيمم وزن برخاستي)

ب – هزينه پرداختي پاركينگ

ج – هزينه پرداختي آشيانه

د – هزينه نگهداري

ه – هزينه سرويسهاي مسافران

۲-۵-۶- تعرفه هاي خدمات فرودگاهي در كشور كويت (Kuwait )

الف – هزينه پرداختي نشست ( براساس ماكزيمم وزن برخاستي مجاز )

ب – هزينه پرداختي روشنايي

ج – هزينه پاركينگ (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستي مجاز)

د – هزينه پل هوايي

ه – هزينه سرويسهاي مسافران

۲-۵-۷- تعرفه هاي خدمات فرودگاهي در كشور عمان (Oman)

الف – هزينه پرداختي نشست (بر اساس ماكزيمم وزن برخاستي)

ب – هزينه پاركينگ

ج – هزينه سرويسهاي مسافران

۲-۵-۸- تعرفه هاي خدمات فرودگاهي در كشور پاكستان (Pakistan )

الف – هزينه پرداختي نشست (براساس ماكزيمم وزن برخاستي)

ب – هزينه آشيانه و پاركينگ ( براساس ماكزيمم وزن برخاستي )

ج – هزينه پل هوايي

د – هزينه سرويسهاي مسافرين

ه – هزينه نگهداري (بر پايه ظرفيت هواپيما)

۲-۵-۹- تعرفه هاي خدمات فرودگاهي كشور در قطر (Qatar)

الف – هزينه پرداختي نشست

۲-۵-۱۰) تعرفه هاي خدمات فرودگاهي در كشور عربستان سعودي (Saudi Arabia )

الف – هزينه پرداختي نشست (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستي ناخالص)

ب – هزينه پاركينگ (برپايه ماكزيمم وزن)

ج – هزينه جابجايي مسافران

۲-۵-۱۱- تعرفه هاي خدمات فرودگاهي در كشور تركيه (Turkey )

الف – هزينه پرداختي نشست (برپايه ماكزيمم وزن برخاستي)

ب – هزينه پاركينگ (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستي)

ج – هزينه روشنايي

د – هزينه اتومبيل راهنما (برحسب دلار آمريكا)

ه – هزينه بارگيري هواپيما ( بر پايه ماكزيمم وزن برخاستي)

و – هزينه سرويسهاي مسافران

ز – هزينه مراقبت و نگهداري

۲-۵-۱۲- تعرفه هاي خدمات فرودگاهي در كشور امارات متحده عربي (United Arab Emirates)

۱– فرودگاه ابوظبي و العين

الف – هزينه نشست ( بر پايه ماكزيمم وزن برخاستي)

ب – هزينه پاركينگ ( برپايه سطح اشغالي )

۲– فرودگاه دوبي

الف – هزينه نشست (برپايه ماكزيمم وزن برخاستي)

ب – هزينه پاركينگ (بر پايه سطح اشغالي)

۳– فرودگاه شارجه

الف – هزينه نشست (بر پايه ماكزيمم وزن برخاستي)

ب – هزينه پاركينگ (بر پايه سطح اشغال)

فصل سوم: بررسي مسيرهاي هوايي و پروازهاي عبوري از آسمان ايران

۳- بررسي مسيرهاي هوايي و پروازهاي عبوري از آسمان ايران

۳-۱- بررسي قوانين و ضوابط استفاده از مسيرهاي هوايي

۳-۱-۱- بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبري در كشور ايران

۳-۱-۲- بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبري در كشور افغانستان

۳-۱-۳- بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا و فضا و خدمات ناوبري در كشور ارمنستان

۳-۱-۴- بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا وخدمات ناوبري دركشور آذربايجان

۳-۱-۵- بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبري دركشور بحرين

۳-۱-۶- بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا وخدمات ناوبري در كشور عراق

۳-۱-۷- بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا وخدمات ناوبري در كشور اردن

۳-۱-۸- بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبري در كشور قزاقستان

۳-۱-۹- بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا وخدمات ناوبري دركشور قرقيزستان

۳-۱-۱۰- بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا وخدمات ناوبري در كشور عمان

۳-۱-۱۱) بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا وخدمات ناوبري در كشور پاكستان

۳-۱-۱۲) بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبري در كشور عربستان سعودي

۳-۱-۱۳) بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبري در كشور تركمنستان

۳-۱-۱۴- بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبري دركشور ازبكستان

۳-۱-۱۵- بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبري در كشور سوريه

۳-۱-۱۶- بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا وخدمات ناوبري در كشور تاجيكستان

۳-۱-۱۷- بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا و خدمات ناوبري در كشور تركيه

۳-۱-۱۸) بررسي تعرفه هاي استفاده از هوا فضا وخدمات ناوبري در كشور امارات متحده عربي

۳-۲- بررسي پروازهاي عبوري از آسمان ايران

۳-۲-۱- شناسايي عوامل مؤثر در ترانزيت عبوري

۳-۲-۲- اطلاعات مربوط به پروازهاي ترانزيت عبوري از مسيرهاي هوايي ايران

۳-۲-۳- تحليل پروازهاي عبوري از فراز ايران

۳-۳-۱- بررسي تجهيزات هدايت و ناوبري مربوط به مسيرهاي هوايي

۳-۳- بررسي مسيرهاي هوايي

۳-۳-۲- بررسي مسيرهاي هوايي ايران و منطقه

فصل چهارم بررسی گزينه های گوناگون برای جذب پروازهای ترانزيتی  – بخش اول

۴- بررسی گزينه های گوناگون برای جذب پروازهای ترانزيتی

۴-۲- شناسايي كليه پروازهاي ترانزيت باتوقف در كشورهاي منطقه در دوره زماني مربوطه

(هفته آخر ماه می ۲۰۰۲)

۴-۳- شناسايي پروازهاي ترانزيتي قابل جذب به فرودگاههاي ايران

۴-۴- بررسي پايگاه اطلاعاتي پروازهاي دسته (الف)

۴-۴-۱- بررسي عملكرد پروازي خطوط اصلي اروپايي و آسياي شرقي در فرودگاههاي اطراف ايران

۴-۴-۲- بررسي عملكرد پروازي خطوط هوايي حاشيه خليج فارس و آسياي غربي در منطقه اطراف ايران

۴-۵- بررسي پايگاه اطلاعاتي پروازهاي دسته (ب)

۴-۶- بررسی عملکرد پروازي ايران‎اير و ساير خطوط هوايي برترمنطقه‎اي در بازه زمانی مورد مطالعه

۴-۷- بررسي مقايسه‎اي هزينه‎هاي فرودگاهي مرتبط با ترانزيت درفرودگاههاي برتر منطقه

۴-۸- ارائه گزينه هاي كلي قابل بررسي

۴-۸-۱- ارائه گزينه ها در بخش مديريت و عرضه خدمات

۴-۸-۲) ارائه گزينه هاي عملي در بخش تقاضاي سفر و تبليغات

فصل پنجم بررسی گزينه‌های گوناگون برای جذب پروازهای ترانزيتی  – بخش دوم

۵-۱- بررسي و تجزيه و تحليل فرودگاههاي داراي قابليت منطقه‎اي در كشور براي جذب پروازهاي

ترانزيت

۵-۲- بررسي و تجزيه و تحليل قوانين مربوط به رواديد در كشورهاي منطقه

۵-۳- تجزيه و تحليل پروازهاي ترانزيت در منطقه از نظر نوع رابطه بين مقاصد انتهايي و مياني

۵-۴- جمع بندي تحليل هاي مختلف

 

 

 

 

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0