قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 115 بار
 • دسته بندی : ,
 • امتیاز کاربران :

استفاده از میراگر های جرمی در کنترل ارتعاش ساختمان های مرتفع و سازه هایی با دهانه بلند

میراگر های جرمی و اثر بخشی انواع آنها تا کنون به خوبی معرفی شده است. اما از نظر نحوه اجرا  و کاربرد هر یک از این انواع ، بسته به نوع سازه، منحصر به فرد می باشند. این نوع میرا گر ها اغلب نیاز به جرمی هنگفت داشته تا بتواند تاثیر گذار باشد. به همین رو، میرا گر های جرمی در سازه های بسیار بلند و پرهزینه توجیه پذیر و قابل اجرا می باشد ولی در دیگر سازه ها لزوما این چنین نمی باشد. هدف از این تحقیق پیشنهاد ایده طبقه میراگر تنظیم شده   TSD (Tuned Story Damper)می باشد  که یک حالت بهینه از این سیستم  است که نه تنها قابل اجرا است بلکه تکنولوژی آن در دست رس بوده و در سازه های متعارف نیز قابل استفاده باشد.

در فصل اول  این تحقیق به اهداف تحقیق و تئوری پایه میراگر های جرمی  پرداخته می شود و در فصل دوم این تحقیق با انواع میراگر های جرمی  بروی سیستم یک درجه آزادی  آشنا می شویم  و به معرفی اجزاء آن پرداخته خواهد شد و نحوه بدست آمدن پارامتر های بهینه برای حالت های مختلف بارگذاری ارائه می شود  همچنین به بررسی میزان اثر گذاری هر یک از پارامتر های میراگر جرمی بر روی کارایی آنها پرداخته میشود.

در فصل سوم  روش تحقیق شرح داده خواهد شد. اما در برخورد با سیستم های چند درجه آزادی و متقابلا تعداد مد های بیشتر که سازه ممکن است تحت هر یک از آنها در زلزله تحریک شود تنظیم میراگر های جرمی با محدودیت هایی مواجه می شود. به منظور بررسی اثر بخشی ایده طبقه میراگر سه سازه با تعداد طبقات ۶ ، ۱۵، و ۳۰ مورد تحلیل تاریخچه زمانی قرار گرفتند برای این تحلیل سه رکورد از سه زلزله طبس، السنترو و منجیل انتخاب شد و در نهایت پاسخ های تغییر مکان، برش پایه و لنگر پایه ساختمان های بدون طبقه میراگر و ساختمانهایی که در آنها از طبقه میراگر استفاده شده بود با یکدیگر مقایسه شدند.

این مقایسه ها نشان می دهد که طبقه میراگر توانسته است حداکثر لنگر پایه و تغییرمکان ها را در زلزله های با مدت زمان زیاد در حد قابل قبولی کاهش دهد اما در کاهش برش پایه موثر نمی باشد  که در دو فصل آخر به طور مفصل به آن پرداخته شده است همچنین نشان داد که  کارایی آن برای اهداف متفاوت تغییر خواهد کرد که این اهداف در فصل آخر به طور کامل توضیح داده می شوند.

فصل اول طرح مسئله

۱-۱ مقدمه

۱-۲-۱ تعاریف

۱-۲-۲ تاریخچه تحقیقات

۱-۲-۳   پارامتر های بهینه میراگر

۱-۲-۴  شکل کلی معادلات پایه TMD غیر فعال

۱-۲-۵  بهینه سازی

۱-۲-۶  قائده بهینه سازی

۱-۲-۷   ملاحضات طراحی

۱-۲-۷-۱  در طراحی TMD چند هدف باید مورد توجه قرار گیرد

۱-۲-۷-۲  آزمایش ها و تائید

۱-۲-۷-۳  مثال های اجرایی

۱-۳  اهمیت و ضرورت تحقیق

۱-۴   اهداف تحقیق

۱-۵   روش تحقیق

اصطلاحات مورد استفاده

جداول پارامتر های بهینه میراگر های جرمی

فصل دوم انواع میراگر جرمی

۲-۱-۱میرا گر جرمی تنظیم شده نیم فعال

۲-۱-۲ میرا گر های جرمی فعال

۲-۱-۳  سیستم کنترل فعال

۲-۱-۴  سیستم چند  TMD

۲-۲ میراگر های جرمی (TMD)از نظر نحوه اجرا

۲-۲-۱ میراگر جرمی جابجایی

۲-۲-۲ سیستم PTMD یا میراگر جرمی پاندولی

مدل میراگر جرمی پاندولی تنظیم شده

۲-۲-۲-۱ مدل  تحلیلی PTMD و سازه یک درجه آزادی

۲-۲-۲-۱-۱  مدل سازه

۲-۲-۲-۱-۲  مدلPTMD

۲-۲-۲-۱-۳  مدل ترکیب سازه و PTMD

۲-۲-۲-۱-۴  عملکرد سیستم PTMD

۲-۲-۲-۱-۴-۱  حل تحلیلی مدل ترکیب سازه و PTMD.

۲-۲-۲-۱-۴-۲  اختلاف فاز

۲-۲-۲-۱-۴-۳  ضرایب بزرگنمایی جابجایی

۲-۲-۲-۱-۴-۴  ارزیابی سیستم PTMD بهینه

۲-۲-۳ میراگر جرمی  مایع تنظیم شده

۲-۲-۳-۱  تئوری پایه

۲-۲-۳-۲  ملاحضات طراحیپ

۲-۲-۳-۳  آزمایش و تائید  و پیاده سازی

۲-۲-۴  سیستم های TMD و منابع بار های دینامیکی

۲-۳ مروری بر تعدادی از تحقیقات کاربردی گذشته:

۲-۳-۱ استفاده از الاستومر ها

۲-۳-۲ میراگر های جرمی چند درجه آزادی

۲-۳-۳  کارایی TMD ها در کنترل لرزش های پل

۲-۳-۴ عملکرد لرزه ای TMD  ها در بهبود پاسخ قابهای فولادی متعارف قابهای ویژه

۴-۵ نتیجه نهایی از این مطالعات و تحقیقات گذشته

فصل سوم روش تحقیق (روش کار)

۳-۱ روش و طرح تحقیق

۳-۲ فرآیند  تحقیق

۳-۲-۱  ارائه روش یا  ابزار  جدید با هدف توسعه و کمال یا توجیه اقتصادی و یا … از میراگر جرمی

۳-۲-۱-۱ قسمت طبقه میراگر

۳-۲-۱-۲  سازه اصلی

۳-۲-۱-۳  محل جداسازی

۳-۲-۲  تعیین ساختمان های هدف و مدل ها

۳-۲-۳ تحلیل

۳-۲-۳-۱  تحلیل های خطی

۳-۲-۳-۲  تحلیل استاتیکی خطی

۳-۲-۳-۳  تحلیل دینامیکی خطی

۳-۲-۳-۴  تحلیل خطی شبه دینامیکی یا طیفی

۳-۲-۳-۵  تحلیل خطی دینامیکی تاریخچه زمانی

۳-۲-۳-۶  معرفی نرم لفزار سپ ۲۰۰۰

۳-۲-۴  انجام تحلیل بر روی مدل ها و نتیجه گیری

فصل چهارم  استفاده از بار مرده طبقات به عنوان جرم  میراگر جرمی

۴-۱  کلیات استفاده از بار مرده طبقه به عنوان جرم میراگر جرمی ( طبقه میراگر)

۴-۱-۱ طبقه میرا گر در ساختمان های با چند درجه آزادی

۴-۱-۲جداسازی

۴-۱-۳ چند نکته در مورد جدا ساز های لرزه ای برای استفاده از جدا ساز در طبقه میرا گر جرمی

۴-۲ مدل سازی

۴-۲-۱ تحلیل تاریخچه زمانی

۴-۲-۲ مدل سازی ساختمان ۱۵ طبقه

۴-۲-۲-۱ طراحی ساختمان  به روش استاتیکی خطی و تحلیل

۴-۲-۲-۲طراحی طبقه میرا گر جرمی

۴-۲-۲-۳مقایسه تغییر مکان های پاسخ های جابجایی

۴-۲-۲-۴مقایسه پاسخ های برش پایه در  کوک برای مد اول و دوم با ساختمان معمولی تحت زلزله های مختلف

۴-۲-۲-۵ مقایسه پاسخ های لنگر پایه تحت زلزله های مختلف

۴-۲-۲-۶   نمودار های تغییر مکان های نسبی حداکثر برای همه طبقات

۴-۲-۲-۷ نمودار های جمع بندی

۴-۲-۳ مدل سازی ساختمان ۳۰ طبقه

۴-۲-۳-۱طراحی به روش استاتیکی خطی و تحلیل

۴-۲-۳-۲ طراحی یک طبقه به عنوان طبقه میراگر

۴-۲-۳-۳مقایسه تغییر مکان های نسبی طبقات  سازه

۴-۲-۳-۴  مقایسه برش های پایه

۴-۲-۳-۵   مقایسه لنگر های پایه حداکثر

۴-۲-۳-۶   طراحی طبقه میراگر برای مد ۳

۴-۲-۳-۶-۱   مقایسه تغیر مکان ها ی کوک برای  مد ۳ با سازه معمولی

۴-۲-۳-۶-۲   مقایسه برش های پایه

۴-۲-۳-۶-۳   مقایسه لنگر های پایه

۴-۲-۳-۶-۴  جمع بندی پاسخ ها

۴-۲-۳-۷  اضافه کردن تعداد طبقات سیستم طبقه میراگر

۴-۲-۳-۷-۱  طرااحی طبقات میراگر و جداساز ها

۴-۲-۳-۷-۲  مقایسه  تغییر مکان ها

۴-۲-۳-۷-۳  مقایسه برش های پایه

۴-۲-۳-۷-۴  مقایسه لنگرهای پایه

۴-۲-۳-۷-۵   نمودار جمع بندی حداکثر برش پایه و لنگر پایه

۴-۲-۴ مدل سازی ساختمان  ۶ طبقه

۴-۲-۴-۱ طراحی طبقه میراگر و جداساز ها

۴-۲-۴-۲ مقایسه تغییر مکان های نسبی طبقه  ۵

۴-۲-۴-۳ مقایسه برش های پایه در هر دو جهت

۴-۲-۴-۴ مقایسه لنگر های پایه

۴-۲-۴-۵ مقایسه نیروی پیچشی پی در جهت

۴-۲-۴-۵ جمع بندی پاسخ تحت زلزله در دو جهت

۴-۲-۴-۶ نمودار های نهایی مقایسه نتایج تحت سه زلزله فقط در جهت

فصل پنجم  تجزیه و تحلیل نتایج و نتیجه گیری

۵-۱ بازنگری فصل های گذشته

۵-۲ اثر طبقه میراگر در ساختمان ۱۵ طبقه

۵-۳  اثر  یک طبقه میراگر در ساختمان ۳۰ طبقه

۵-۴  اثر  ۹ طبقه میراگر در ساختمان ۳۰ طبقه

۵-۵  اثر  طبقه میراگر در ساختمان ۶  طبقه

۵-۵-۱   بررسی پاسخ ها برای تحلیل در دو جهت

۵-۵-۲   بررسی پاسخ ها برای تحلیل در یک جهت

۵-۵-۳   تیجه گیری کلی برای ساختمان ۶ طبقه در هر دو حالت

۵-۶  بحث و نتیجه گیری

۵-۶-۱ هدف کاهش چه نوع نیرویی است

۵-۶-۲ هدف حذف ریسک افزایش نیرو ها ناشی از تشدید در مد اول

۵-۶-۳ تامین سختی و میرایی و سیستم جداساز

۵-۶-۴    انتخاب مد کوک شدن باید با شناخت کافی از زلزله های منطقه و اثرات ایستگاه انجام شود.

۵-۷   پیشنهاد برای تحقیقات بعدی

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0