قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 169 بار
 • دسته بندی : ,
 • امتیاز کاربران :

ارزیابی آسیب پذیری کیفی و کمی ساختمانهای فولادی بلند با تاکید بر تحلیل های استاتیکی غیر خطی و دینامیکی غیر خطی و تهیه الگوریتم های کاربردی

زلزله بعنوان یک پدیده مخرب در اغلب مناطق دنیا ایمنی ساختمانها و زندگی ساکنین آن را در معرض تهدید قرار می دهد، امروزه مشخص شده است که کف اقیانوس ها با فوران مواد مذاب یا گذاره های آتشفشان و ایجاد پوسته جدید در حال گشترش است، پدید آمدن سطوح جدید در بستر دریاها توام با لغزش پوسته ها برروی یکدیگر و نیز انبساط زمین بوده و باعث جابجایی قاره ها و حرکات تکتونیکی صفحه ای می گردد. کشور ایران نیز بر اساس مدل های تکتونیکی بدست آمده، عمدتا تحت تاثیر حرکت صفحه ای عربستان قرار دارد و مشخص ترین خصوصیت تکتونیکی منطقه از زیر راندگی صفحه ایران بوسیله صفحه عربستان می باشد.

پروژه حاضر در برگیرنده مفاهیم و فلسفه طراحی بر اساس عملکرد را در مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمانها طبق دستور العمل بهسازی ایران، نشریه ۳۶۰، مورد استفاده قرار می دهد و هدف از آن، انجام ارزیابی وضع موجود سازه و ارائه راهکارهای لازم تا رسیدن به سطح عملکرد مطلوب ساختمان برای سطح خطر معینی از زلزله می باشد.

در این پروژه ساختمان ۱۸ طبقه فولادی بر اساس دستورالعمل بهسازی ایران مورد آنالیز پوش آور و دینامیکی غیرخطی قرار گرفته و با تهیه الگوریتم و فلوچارتهای متعدد و نیز تهیه برنامه های متعدد جهت ترسیم طیف نیاز و طیف نیاز کاهش یافته بر اساس آیین نامه ایران و همچنین تعیین مشخصات مفاصل پلاستیک برای المانهای مختلف سازه ای و طیف ظرفیت و نقطه عملکرد و کنترل معیارهای پذیرش بر اساس نشریه ۳۶۰، نتایج آنالیز و طرح بهسازی ارائه شده است.

مقاوم سازی عبارت است از مجموعه اقداماتی است که سبب افزایش سختی و تقویت عضو در برابر نیروهای وارده می گردد و بهسازی مجموعه تمهیدات و راهکارهایی است که بتوان رفتار عضو یا سازه را در برابر بارهای جانبی ناشی از زلزله بدون نیاز به تقویت مستقیم اعضاء بهبود بخشید.

فصل اول: کلیات

۱-۱-تعریف

۲-۱-تاریخچه ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانها

۳-۱-فعالیتهای انجام شده در ایران

فصل دوم: مبانی و روشهای ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانها

۱-۲-مقدمه

۲-۲-روشهای ارزیابی آسیب پذیری

۱-۲-۲-روشهای کیفی

۱-۱-۲-۲- روش های ارزیابی آسیب پذیری(ATC)

۲-۲-۱-۲-روش ارزیابی آسیب پذیری ونزوئلا

۲-۲-۱-۳-روش ارزیابی آسیب پذیری کمیته مشترک کشورهای بالکان

۲-۲-۱-۴-روش های ارزیابی آسیب پذیری پیشنهادی سبا

۲-۲-۱-۵-روش های ارزیابی آسیب پذیری آریا

۲-۲-۲-روشهای کمی

۲-۲-۲-۱-تشخیص آسیب پذیری بر مبنای برش لایه

۲-۲-۲-۲-تابع خسارت بر مبنای مقاومت و شکل پذیری

۲-۲-۲-۳-تابع خسارت بر مبنای دیاگرام برش-تغییر مکان طبقه (P-Δ)

۴-۲-۲-۲-تابع خسارت بر مبنای تغییر مکان حداکثر و اتلاف انرژی

۵-۲-۲-۲-تابع خسارت بر مبنای منحنی لنگر-انحنا

۶-۲-۲-۲-تابع خسارت بر مبنای جذب انرژی زلزله

۷-۲-۲-۲-تابع خسارت کلی بر مبنای پارامترهای ارتعاشی سازه

۸-۲-۲-۲-حداکثر شدت زلزله ای مرتبط با شکست سازه

فصل سوم: ضوابط و مفاهیم بهسازی و تحلیل سازه

۱-۳-مفاهیم بهسازی و ارزیابی

۱-۱-۳-بهسازی و مقاوم سازی ساختمانها

۲-۱-۳-انواع سطوح عملکرد ساختمان

۳-۱-۳-سطوح خطر و اهداف بهسازی

۴-۱-۳-مکانیزم خرابی و کنترل آن

۵-۱-۳-رفتار اجزای سازه

۲-۳-مبانی اولیه

۱-۲-۳-انتخاب روشهای تحلیل

۱-۱-۲-۳-محدوده کاربرد روش های خطی

۲-۱-۲-۳-محدوده کاربرد روش های غیر خطی

۲-۲-۳-سطح اطلاعات لازم

۳-۲-۳-مقاومت موجود (ظرفیت باربری) اعضا

۴-۲-۳-مدلسازی

۵-۲-۳-تقسیم بندی اعضای سیستم باربر ساختمان

۶-۲-۳-مدلسازی پی و اندرکنش خاک و سازه

۷-۲-۳-مدلسازی دیافراگم ها

۸-۲-۳-ملاحضات پیچش

۹-۲-۳-اثر همزمان مولفه های زلزله

۱۰-۲-۳-اثر مولفه قائم زلزله

۱۱-۲-۳- اثر P-Δ

۳-۲-۱۱-۱- اثر P-Δ در محدوده رفتار خطی مصالح

۳-۲-۱۱-۲- اثر P-Δ در محدوده رفتار غیر خطی مصالح

۳-۲-۱۲-ترکیب بارگذاری ثقلی و جانبی

۳-۲-۱۳-واژگونی

۳-۳-بررسی روشهای تحلیل سازه

۳-۳-۱-روش تحلیل استاتیکی خطی

۳-۳-۱-۱-مقدمه

۳-۳-۱-۲-زمان تناوب اصلی نوسان سازه

۳-۳-۱-۳-برآورد نیروها و تغییر شکل ها

۳-۳-۱-۴-توزیه نیروی جانبی در ارتفاع

۳-۳-۱-۵-توزیه نیروی جانبی در پلان

۳-۳-۱-۶-برآورد نیروها و تغییر شکلها طراحی

۳-۳-۱-۷-ضوابط پذیرش

۳-۳-۲-روش تحلیل استاتیکی غیر خطی

۳-۳-۲-۱-مقدمه

۳-۳-۲-۲-نقطه کنترل

۳-۳-۲-۳-توزیع بار جانبی

۳-۳-۲-۴-مدلسازی

۳-۳-۲-۵-زمان تناوب اصلی موثر

۳-۳-۲-۶-مراحل تحلیل به روش استاتیکی غیر خطی

۳-۳-۲-۷-ضوابط پذیرش

۳-۳-۳-روش تحلیل دینامیکی خطی

۳-۳-۳-۱-مقدمه

۳-۳-۳-۲-توزیع نیروی جانبی در ارتفاع و پلان

۳-۳-۳-۳-دیافراگم ها

۳-۳-۳-۴-برآورد نیروها و تغییر مکانها

۳-۳-۳-۵-برآورد نیروها و تغییر شکلهای طراحی

۳-۳-۳-۶-ضوابط پذیرش

۳-۳-۴-تحلیل دینامیکی غیرخطی

۳-۳-۴-۱-ملاحظات خاص مدلسازی و تحلیل

۳-۳-۴-۲-برآورد نیروها و تغییر شکلها

فصل چهارم: روش ارزیابی آسیب پذیری کیفی آریا

۴-۱-روش ارزیابی آسیب پذیری کیفی آریا

۴-۱-۱-مزایای روش کیفی آریا

۴-۱-۲-محدودیتهای روش آریا

۴-۲-روش ارزیابی آسیب پذیری کیفی آریا

۴-۲-۱-نحوه محاسبه میزان آسیب پذیری به روش کیفی آریا

۴-۳-روش آریای تکمیل شده

۴-۴-اندازه گیری و سنجش زمین لرزه

۴-۴-۱-شدت زمین لرزه

۴-۴-۲-مقیاس بین المللی شدت تکان قوی

فصل پنجم: بهسازی و مقاوم سازی سازه های فولادی

۵-۱-محدوده کاربرد

۵-۲-مشخصات مصالح

۵-۲-۱-مشخصات کرانه پائین مصالح (Lower Bound Material Properties )

۵-۲-۲- مشخصات مورد انتظار مصالح (Expected Material Properties )

۵-۳-حداقل تعداد آزمایشها

۵-۳-۱-آزمایشهای متعارف

۵-۳-۲-آزمایشهای جامع

۵-۴-مشخصات اجزاء

۵-۴-۱-ارزیابی عینی وضعیت موجود ساختمان

۵-۴-۲-ارزیابی جامع وضعیت موجود ساختمام

۵-۵-قابهای صلب فولادی

۵-۵-۱-شرایط پذیرش اتصال صلب

۵-۵-۲-روش خطی

۵-۵-۲-۱-سختی

۵-۵-۲-۲-مقاومت

۵-۵-۴-ضوابط پذیرش

۵-۵-۴-۱-روش تحلیل خطی

۵-۵-۴-۲-روش تحلیل غیر خطی

۵-۶-قابهای فولادی مهاربندی شده با محورهای متقارب (CBF)

۱-۶-۵-روش خطی

۱-۱-۶-۵-سختی

۲-۱-۶-۵-مقاومت

۲-۶-۵- روش غیر خطی

۳-۶-۵-ضوابط پذیرش

۱-۳-۶-۵-روش تحلیل خطی

۲-۳-۶-۵-روش تحلیل غیر خطی

۷-۵-قابهای مهاربندی شده با محورهای غیر متقارب (EBF)

۱-۷-۵-روش خطی

۱-۱-۷-۵-سختی

۲-۱-۷-۵-مقاومت

۲-۷-۵-روش غیر خطی

۳-۷-۵-ضوابط پذیرش

۱-۳-۷-۵-روش خطی

۲-۳-۷-۵-روش غیر خطی

فصل ششم: مفهوم طراحی بر مبنای تغییر مکان و روش طیف ظرفیت

۱-۶-طراحی یا کنترل سازه بر پایه مفهوم تغییر مکان

۲-۶-چرا تغییر مکان

۳-۶-تشریح کامل روش طیف ظریف

۱-۳-۶-منحنی ظرفیت (Capacity Curve )

۲-۳-۶-آنالیز پوش آور (Push Over )

۶-۳-۲-۱- الگوی بارگذاری

۶-۳-۲-۱-۱-توزیع نوع اول

۶-۳-۲-۱-۲- توزیع نوع دوم

۶-۳-۲-۲-تعریف مفاصل پلاستیک (Plastic Hinge )

۶-۳-۳-تبدیل منحنی ظرفیت به طیف ظریف (ADRS)

۶-۴-۳-تبدیل طیف نیاز (Demand Spectrum) به فرمت ADRS

AccelerationDisplacementResponseSpectrum

۶-۳-۴-۱-تبدیل طیف طرح الاستیک استاندارد ۲۸۰۰ ایران در غالب (ADRS)

۶-۳-۵-تخمین میرایی ویسکوز (ViscoseDamping) معادل در هر نقطه از طیف طرفیت

۶-۳-۵-۱-میرایی ویسکوز موثر و انواع رفتار سازه ای

۶-۳-۶-کاهش طیف نیاز با میرایی ۵۰%

۶-۳-۷-روشهای تعیین نقطه عملکرد و تغییر مکان هدف براساس آئین نامه ۴۰- ATC

۶-۳-۷-۱-روش گام به گام تعیین نقطه عملکرد به روش طیف ظرفیت روش (A)

۲-۷-۳-۶-درصد خطای قابل قبول در آئین نامه

۸-۳-۶-عوامل موثر در ضریب کاهش نیرو

۹-۶-۳-کاربری روش طیف ظرفیت در مقاوم سازی سازه ها

فصل هفتم: نتایج و محاسبات مربوط به تحلیل های غیرخطی پروژه

۱-۷-روند کلی انجام پروژه

۲-۷-شناخت وضع موجود (ارزیابی کیفی)

۳-۷-معرفی پروژه

۴-۷-تعیین پروژه

۵-۷-مشخصه های مصالح

۶-۷-ارزیابی کمی

۱-۶-۷-بارگذاری ثقلی

۲-۶-۷-بارگذاری جانبی

۱-۲-۶-۷-اصلاح ضریب C3

۲-۲-۶-۷-توزیع نیروی جانبی در ارتفاع ساختمان

۷-۷-بررسی پارامترهای اثرگذار در مدلسازی

۱-۷-۷-اثر همزمانی مولفه های متعامد زلزله

۱-۱-۷-۷-روش اعمال

۲-۷-۷-اثر P-Δ

۷-۷-۳-ملاحضات پیچش

۷-۷-۳-۱-محاسبه ضریب η

۷-۷-۴-بررسی صلبیت دیافراگم

۷-۷-۵-ترکیب بارها

۷-۷-۶-انتخاب روش تحلیل

۷-۷-۶-۱-محدوده کاربرد روش های خطی

۷-۷-۶-۲-محدوده کاربرد روش های غیر خطی

۷-۸-تحلیل استاتیکی خطی

۷-۸-۱-محاسبه مقادیر نیاز و ظرفیت تیرها و محاسبه DCR

۷-۸-۲- محاسبه مقادیر نیاز و ظرفیت ستونها و محاسبه DCR

۷-۸-۳- محاسبه مقادیر نیاز و ظرفیت مهاربندها و محاسبه DCR

۷-۹-تحلیل استاتیکی غیر خطی

۷-۹-۱-معرفی حالات بارگذاری تحلیل Pushover

۷-۹-۲-۱-محاسبه مشخصات مفاصل پلاستیک تیرها

۷-۹-۲-۲-محاسبه مشخصات مفاصل پلاستیک ستونها

۷-۹-۲-۳-محاسبه مشخصات مفاصل پلاستیک مهاربندها

۷-۳-۹-محاسبه مقادیر تغییر مکان هدف

۷-۹-۴-ارزیابی عملکرد لرزه ای و کنترل معیارهای پذیرش

۷-۱۰-تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی خطی و غیر خطی

۷-۱۰-۱-شتابنگاشتهای مورد استفاده

۷-۱۰-۲-کنترل معیارهای پذیرش به روش تحلیل دینامیکی خطی

۷-۱۰-۳-بررسی آماری نتایج کنترل پروژه

۷-۱۰-۴-منحنی جابجایی مرکز جرم بام بر حسب زمان

۷-۱۰-۵-منحنی تغییرات لنگر خمشی یکی از تیر بام بر حسب زمان

۷-۱۰-۶-منحنی برش پایه بر حسب زمان

۷-۱۰-۷-منحنی انرژی ورودی بر حسب زمان

۷-۱۰-۸-نتایج حاصله

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0