قیمت محصول :     10000 تومان
  افزودن به سبد خرید

سبد خرید

 • سبد خریدتان خالی است.
 • تاریخ ارائه محصول : 09 / 08 / 2019
 • بازدید : 327 بار
 • دسته بندی : ,
 • امتیاز کاربران :

اثر زلزله بر سازه های مصالح بنایی و مقاوم سازی آنها در برابر زلزله (مطالعه موردی شهرستان لردگان)

وقوع زمین لرزه های متعدد در ایران و تحقیقات زمین شناسی انجام شده در مورد گسل های موجود همگی مؤید این مطلب است که ما در منطقه ای لرزه خیز زندگی می کنیم. از طرف دیگر به دلیل کم توجهی جامعه مهندسی به ساخت و ساز ایمن، ساختمان های زیادی به جا مانده است که در آنها تمهیدات خاصی برای زلزله در نظر گرفته نشده است. آمار و ارقام نشان می دهد که در کشور اکثر ساختمان ها از نوع ساختمان های بنایی می باشند و از آن مهمتر در زلزله های اخیر بیشترین آمار تلفات و خسارات از جانب همین ساختمانها می باشد و اینمطالب ضرورت توجه به امر مقاوم سازی این ساختمانها را بیش از پیش مسجل می سازد.

استفاده از مصالح بنایی در اجرای ساختمانها از قرون گذشته در ایران رواج داشته است و تا کنون در بسیاری از شهرها و تقریبا اکثر مناطق روستایی، ساختمانهای بنایی قسمت اعظم ساختمانهای این مناطق را شامل می شوند. با توجه به آسیب پذیر بودن این ساختمانها در طی زلزله های گذشته وقرار گرفتن بسیاری از روستاها در نواحی لرزه خیز، اهمیت رفتار و عملکرد ساختمانهای بنایی در برابر زلزله به شکل آشکار مشخص است.

 

فصل ۱-   کلیات           

۱-۱- مقدمه

۱-۲- تعریف سازه های بنایی

۱-۳- عملکرد ساختمان های آجری در  زلزله های گذشته

۱-۴- دسته بندی ساختمان های آجری

۱-۴-۱-   ساختمان های آجری غیر مسلح

۱-۴-۲-   ساختمان های آجری نیمه مسلح

۱-۴-۳-   ساختمان های آجری مسلح

۱-۴-۴-   ساختمان های آجری مرکب

فصل ۲-   خواص سازه ای و دینامیکی ساختمانهای آجری 

۲-۱- مقدمه

۲-۲- توزیع نیروی زلزله در ساختمانهای بنایی

۲-۳- حالت های شکست

۲-۳-۱-   شکست دیوارهای برشی

۲-۳-۲-   شکست دیوارهای عرضی

۲-۴- عملکرد ساختمان های آجری غیر مسلح در مقابل زلزله

۲-۵- روش های تسلیح و تقویت

۲-۶- رفتار سازه های آجری مسلح تحت بارگذاری متناوب

۲-۷- روش کلاف بندی دیوار آجری

۲-۸- خواص سازه ای ودینامیکی قاب های مرکب

۲-۸-۱-   مقدمه

۲-۸-۲-   اندرکنش قاب و میانقاب

۲-۸-۳-   تبدیل کنش خمشی به کنش خرپایی

۲-۹- مقدمه

۲-۱۰-    رفتار مواد

۲-۱۱-    اعضاء باگسیختگی خمشی

۲-۱۱-۱-  خمش واقع بر سطح دیوارها

۲-۱۱-۲-  خمش خارج از سطح دیوارها

۲-۱۲-    اعضا با شکست برشی

۲-۱۲-۱-  دیوارها-پایه ها-تیرها

۲-۱۲-۲-  دیوارهای میانقاب

۲-۱۲-۳-  دیوارهای میانقاب غیر سازه ای

فصل ۳-   روشهای تعمیر،بازسازی وتقویت ساختمان ها

۳-۱- مقدمه

۳-۲- تقویت سقفها وبامها

۳-۲-۱-   تعبیه دال جدید

۳-۲-۲-   تقویت سقف چوبی

۳-۲-۳-   سقفهای طاق ضربی

۳-۲-۴-   طاقهای قوسی

۳-۳- تقویت دیوارها

۳-۳-۱-   ترک خوردگی جزئی دیوارها

۳-۳-۱-۱- روش تزریق صمغهای چسبناک

۳-۳-۲-   ترک خوردگی شدید در دیوارها

۳-۳-۳-   ترک در تکیه گاه قوس

۳-۳-۴-   برآمدگی موضعی

۳-۳-۵-   پوششهای بتن آرمه

۳-۳-۶-   تقویت با استفاده از پشت بند

۳-۳-۷-   تقویت با استفاده از پیش تنیدگی

۳-۴- آسیب های وارد به اتصالات

۳-۴-۱-   فروریختگی گوشه

۳-۴-۲-   انفصال وجدایی دیوارهای متصل به یکدیگر

۳-۴-۲-۱- وصله کردن سنگها(داخل و خارج)

۳-۴-۲-۲- قالب بندی وبتن ریزی ستون

۳-۴-۲-۳- نصب میلگرد کلاف

۳-۴-۲-۴- نصب صفحات فولادی

۳-۵- تقویت پی

۳-۶- تیرآهن کنسول (بالکن)

۳-۷- تقویت پی های نواری

۳-۸- مهار کردن نشست پی در شرایط محدود

۳-۹- شمع زنی

۳-۱۰-    شمع بندی وپل کشی زیردیوار

۳-۱۱-    تنگ بستن

۳-۱۲-    تخلیه پی نشست کرده

۳-۱۲-۱-  پرسازی حفره یاچاهک

۳-۱۲-۲-  ساختن پی بتنی

۳-۱۳-    بنایی رجهای فروریخته

۳-۱۴-    زهکشی دراطراف ساختمان

۳-۱۵-    تعمیر ساختمانهای آسیب دیده

فصل ۴-   بهسازی ساختمانهای مصالح بنایی

۴-۱-  مقدمات بهسازی لرزه ای

۴-۲- مراحل بهسازی

۴-۲-۱-   بررسی ویژگیهای ساختمان

۴-۲-۲-   انتخاب هدف بهسازی

۴-۲-۳-   جمع آوری اطلاعات وضعیت موجود ساختمان

۴-۲-۴-   نیاز یا عدم نیاز به بهسازی

۴-۲-۵-   ارائه ی طرح بهسازی وارزیابی آن

۴-۳- هدف بهسازی

۴-۳-۱-   بهسازی مطلوب

۴-۳-۲-   بهسازی مطلوب

۴-۳-۳-   بهسازی ویژه

۴-۳-۴-   بهسازی محدود

۴-۳-۵-   بهسازی موضعی

۴-۴- سطوح عملکرد ساختمان

۴-۴-۱-   سطوح عملکرد اجزای سازه ای

۴-۴-۱-۱- سطح عملکرد ۱- قابلیت استفاده بی وقفه

۴-۴-۱-۲- سطح عملکرد ۲- خرابی محدود

۴-۴-۱-۳- سطح عملکرد ۳- ایمنی جانی

۴-۴-۱-۴- سطح عملکرد ۴- ایمنی جانی محدود

۴-۴-۱-۵- سطح عملکرد ۵- آستانه فروریزش

۴-۴-۱-۶- سطح عملکرد ۶- لحاظ نشده

۴-۴-۲-   سطوح عملکرد اجزای غیر سازه ای

۴-۴-۲-۱- سطح عملکرد A- خدمت رسانی بی وقفه

۴-۴-۲-۲- سطح عملکرد B- قابلیت استفاده بی وقفه

۴-۴-۲-۳- سطح عملکرد C- ایمنی جانی

۴-۴-۲-۴- سطح عملکرد D- ایمنی جانی محدود

۴-۴-۲-۵- سطح عملکرد E- لحاظ نشده

۴-۵- انواع ساختمانهای مصالح بنایی

۴-۵-۱-   ساختمانهای مصالح بنایی سنتی

۴-۵-۲-   ساختمانهای مصالح بنایی کلاف دار

۴-۶- مراحل روش ساده ی بهسازی

۴-۷- نواقص متداول در ساختمان های مصالح بنایی

۴-۷-۱-   ساختمان های مصالح بنایی سنتی

۴-۷-۱-۱- مصالح

۴-۷-۱-۲- سیستم سازه ای ساختمان

۴-۷-۱-۳- دیوارهای باربر

۴-۷-۱-۴- دال ها

۴-۷-۱-۵- اتصالات اعضای سازه ای

۴-۷-۲-   ساختمان های مصالح بنایی کلاف دار

۴-۸- ارزیابی آسیب پذیری ساختمانهای مصالح بنایی

۴-۸-۱-   ارزیابی آسیب پذیری ساختمانهای مصالح بنایی سنتی

۴-۸-۱-۱- ارزیابی کیفیت مصالح بنایی

۴-۸-۱-۲- ارزیابی سیستم سازه ای ساختمان

۴-۸-۱-۳- ارزیابی دیوارهای باربر

۴-۸-۱-۴- ارزیابی دال ها

۴-۸-۱-۵- ارزیابی اتصالات اعضای ساختمان

۴-۸-۲-   ارزیابی آسیب پذیری ساختمان های مصالح بنایی کلاف دار

۴-۸-۲-۱- ارزیابی کیفیت مصالح ساختمانی

۴-۸-۲-۲- ارزیابی سیستم سازه ای ساختمان

۴-۸-۲-۳- ارزیابی دیوارهای باربر

۴-۸-۲-۴- ارزیابی دال

۴-۸-۲-۵- ارزیابی اتصالات اعضای ساختمان

۴-۸-۲-۶- ارزیابی سیستم کلاف

۴-۹- راه کارهای پیشنهادی برای بهسازی ساختمان های مصالح بنایی

۴-۹-۱-   افزایش کیفیت مصالح بنایی

۴-۹-۲-   بهسازی سیستم سازه ای ساختمان

۴-۹-۲-۱- کامل نمودن مسیر بار

۴-۹-۲-۲- افزودن مقاومت برشی ساختمان

۴-۹-۲-۳- افزایش انسجام ساختمان با کلاف بندی

۴-۹-۲-۴- رفع نامنظمی در پلان

۴-۹-۲-۵- رفع نام نظمی در ارتفاع

۴-۹-۲-۶- تقویت پی

۴-۹-۲-۷- تقویت در برابر ساختمان های مجاور

۴-۹-۳-   بهسازی دیوارهای باربر

۴-۹-۳-۱- اصلاح اجرای واحدهای بنایی

۴-۹-۳-۲- اصلاح درزهای قائم بین واحدهای بنایی

۴-۹-۳-۳- کاهش نسبت ارتفاع به ضخامت دیوار

۴-۹-۳-۴- کاهش ارتفاع آزاد دیوار

۴-۹-۳-۵- کاهش طول آزاد دیوار

۴-۹-۳-۶- افزایش تراکم دیوار

۴-۹-۳-۷- رفع انفصال در دیوار باربر

۴-۹-۳-۸- اصلاح نحوه ی قرار داشتن تیرهای باربر سقف بر روی دیوار

۴-۹-۳-۹- مهار نیروی رانش در سقف های قوسی

۴-۹-۴-   بهسازی دال ها

۴-۹-۴-۱- کاهش وزن سقف

۴-۹-۴-۲- انسجام سقف

۴-۹-۴-۳- تقویت طول تکیه گاهی تیرها

۴-۹-۴-۴- تقویت بازشو در دال

۴-۹-۵-   بهسازی اتصالات اعضای ساختمان

۴-۹-۵-۱- تقویت اتصالات دیوارهای باربر متقاطع

۴-۹-۵-۲- تقویت اتصال بین دیوارهای باربر ودال

۴-۹-۵-۳- تقویت اتصال بین تیغه ها و دیوارهای باربر

۴-۹-۶-   بهسازی سیستم کلاف

۴-۹-۶-۱- اصلاح سیستم کلاف بندی

۴-۹-۶-۲- اصلاح کیفیت مصالح کلاف بتنی

۴-۹-۶-۳- تقویت اتصالات اجزای کلاف

۴-۹-۶-۴- رفع اتصالات در سیستم کلاف

۴-۹-۶-۵- رفع انفصال کلاف به واسطه ی عبور لوله

۴-۹-۶-۶- اصلاح اتصال دیوار به کف

فصل ۵-   بررسی و ارزیابی سازه های مصالح بنایی موجود در شهرستان لردگان ومقایسه با ضوابط آیین نامه ۱۰۵

۵-۱- مقدمه

۵-۲- موقعیت شهرستان لردگان

۵-۳- گسل های موجود در این شهرستان

۵-۴- ساخت وسازهای موجود و مقایسه آن با آیین نامه ۲۸۰۰

۵-۴-۱-   محدودیت ارتفاع ساختمان وطبقات آن بر اساس آئین نامه

۵-۴-۲-   پلان ساختمان

۵-۴-۳-   مقطع قائم ساختمان

۵-۴-۴-   بازشوها (در-پنجره-گنجه)

۵-۴-۴-۱- رعایت محدودیتهای ذیل الزامی است:

۵-۴-۵-   دیوارهای باربر

۵-۴-۶-   دیوارهای غیر باربر و تیغه ها

۵-۴-۷-   جان پناهها و دودکشها

۵-۴-۸-   کلاف بندی

۵-۴-۸-۱- کلاف بندی افقی

۵-۴-۸-۲- کلاف بندی قائم

۵-۴-۸-۳- کلاف بندی دیوارهای مثلثی شکل

۵-۴-۹-   دیوارچینی

۵-۴-۱۰-  سقف ها

۵-۴-۱۰-۱-    مصالح سقف

۵-۴-۱۰-۲-    اتصال سقف و تکیه گاه

۵-۴-۱۰-۳-    انسجام سقف

۵-۴-۱۰-۴-    سقف تیرچه بلوک

۵-۴-۱۱-  خرپاها:

۵-۴-۱۲-  سقف کاذب:

۵-۴-۱۳-  سقفهای قوسی:

۵-۴-۱۴-  نماسازی

۵-۵- قواعد مهم طراحی ضد زلزله سازه های مصالح بنایی

۵-۶- چند نمونه از خرابی ساختمان های مصالح بنایی موجود

۵-۷- خسارات وارده به دیوارهای سازه ای و غیر سازه ای و ارائه راهکار ترمیم

۵-۷-۱-   گزارش تصویری ارزیابی کیفی آسیب پذیری

۵-۷-۲-   تغییرات معماری مورد نظر مالک

۵-۷-۳-   ارزیابی کمی آسیب پذیری

۵-۸- طرح مقاوم سازی

۵-۸-۱-   محاسبات طرح مقاوم سازی

۵-۸-۱-۱- محاسبه بار دیوارها در وضع موجود

۵-۸-۱-۲- بارگذاری سقف طبقه بام

۵-۸-۱-۳- اثر پیچش در ساختمان

۵-۸-۱-۴- برش پایه و توزیع برش در طبقات

۵-۸-۱-۵-    محاسبه برش پایه

۵-۸-۲-   تعبیه ستون های فلزی برای بارهای ثقلی

۵-۹- مدل سازی ساختمان

۵-۱۰- تحلیل و طراحی فونداسیون با نرم افزار safe

۵-۱۰-۱-    نقشه اجرایی با توجه به خروجی etabs

۵-۱۱-    نقشه های اجرایی

۵-۱۱-۱-  پلان پر کردن طاقچه و ترمیم دیوارهای آسیب دیده

۵-۱۱-۲-  پلان نبشی کشی جهت شناژهای افقی و تکیه گاه کافی برای نشیمن تیرها و اتصال مناسب شبکه ها و رویه بتنی به سقف

۵-۱۱-۲-۱-    پلان رویه های بتنی با طول لازم در هر جهت

۵-۱۱-۳-  جزئیات اجرای فونداسیون برای شناژهای قائم فلزی

۵-۱۱-۴-  نحوه اتصال شناژهای قائم به دیوارهای باربر

۵-۱۲-    دستورالعمل های ترمیم

۵-۱۲-۱-  ترمیم ملات

۵-۱۲-۲-  پرکردن طاقچه ها

۵-۱۳-    برخی تصاویر مربوط به اجرای طرح مقاوم سازی

فصل ۶-   نتیجه گیری و پیشنهادات 

۶-۱- فعالیت های انجام شده

۶-۲- نتیجه گیری

۶-۳- پیشنهاد برای ادامه کار

افزودن به سبد خرید
مطلب مفیدی برای شما بود ؟؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

دیدگاه کاربران ...

  لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید

0